4 september 2017Naheffingsaanslag vernietigd wegens onvoldoende onderzoek door inspecteur

Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de inspecteur onvoldoende onderzoek heeft verricht en niet aannemelijk heeft gemaakt dat geen sprake is van een ondernemerschap van een houdstermaatschappij.

Een houdstermaatschappij (hierna: holding) houdt zich bezig met holding- en financieringsactiviteiten. In 2011 heeft de holding haar volledige aandelenbelang in vier dochterondernemingen verkocht aan een Amerikaanse koper. In 2013 is een boekenonderzoek ingesteld bij de holding. De holding heeft geen werknemers in dienst en factureert geen management fee. Verder is niet gebleken dat de holding prestaties aan derden verricht. De inspecteur legt een naheffingsaanslag op over de jaren 2011 t/m 2013, omdat hij van mening is dat de holding niet als btw-ondernemer kwalificeert en daarom ten onrechte btw in aftrek heeft gebracht. Het bezwaar is afgewezen. De holding stelt beroep in bij de rechtbank. In geschil is of zij als een ondernemer voor de btw kwalificeert.

Een houdstermaatschappij kwalificeert als ondernemer voor de btw wanneer zij zich mengt in het beheer van haar deelnemingen en daarvoor een vergoeding ontvangt. In het jaar 2011 heeft de holding geen omzet aangegeven. Er is dus geen sprake van het tegen vergoeding moeien in deelnemingen en kan de holding daarom niet worden aangemerkt als ondernemer voor de btw. Verder is niet gebleken dat het houden van aandelen door holding een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk is van enige belastbare activiteit. De holding heeft voor haar stellingen geen enkel stuk overgelegd ter onderbouwing. De rechtbank is van oordeel dat in 2011 de holding terecht niet is aangemerkt als ondernemer en is de verleende teruggaaf terecht nageheven. Met betrekking tot 2013 geldt dat de holding in haar aangifte een niet in Nederland belaste omzet heeft aangegeven. De bewijslast dat dit bedrag niet kan worden beschouwd als vergoeding voor door holding verrichte economische prestaties en dat daarom geen recht op btw-aftrek bestaat, rust op de inspecteur. Nu de inspecteur alleen heeft ontkend dat sprake is van een management fee, is de inspecteur niet geslaagd in het bewijs. Noch in het controlerapport noch in de daarop volgende correspondentie is door de inspecteur uiteengezet waarom aan de aangegeven omzet voorbij wordt gegaan. Evenmin is gebleken dat de inspecteur vragen heeft gesteld over deze omzet. De holding heeft aangegeven dat de aangegeven omzet vermoedelijk een vergoeding is voor in het buitenland verrichte managementactiviteiten die verband hielden met de verkoop van een dochteronderneming en de verplichting om voor de Amerikaanse koper nog een aantal werkzaamheden uit te voeren. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de inspecteur onvoldoende onderzoek heeft verricht en niet aannemelijk heeft gemaakt dat geen sprake is van ondernemerschap. De naheffingsaanslag over het jaar 2013 is ten onrechte opgelegd. De holding wordt in het ongelijk gesteld wat betreft de naheffingsaanslag over 2011 en wat betreft tot die over 2013 in het gelijk.

 Zuivere holdingmaatschappijen kunnen niet als btw-ondernemer worden aangemerkt, omdat enkel het houden van aandelen geen economische activiteit vormt. Een houdstermaatschappij kan alleen als ondernemer voor de btw kwalificeren, indien zij zich moeit in de beleidsvorming van haar dochtermaatschappijen en hiervoor een vergoeding (management fee) ontvangt. In casu verricht de holding diensten aan vermoedelijk de Amerikaanse verkoper. Hoewel deze B2B-dienst niet in Nederland is belast, verricht de holding wel belastbare prestaties. Het is aan de inspecteur om te bewijzen en te betwisten dat de holding geen ondernemer voor de btw is. Nu hij zelf tekortgeschoten is in het verrichten van een onderzoek, kan worden aangenomen dat de holding als ondernemer kwalificeert. In casu heeft de holding voor wat betreft de uitkomst van het jaar 2013 geluk gehad dat de inspecteur geen nadere vragen heeft gesteld over de aangegeven niet in Nederland belaste omzet.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op