10 oktober 2016Naheffing btw over verzwegen omzet op basis van redelijke schatting toegestaan

Het naheffen van btw over verzwegen omzet op basis van een redelijke omzetschatting is volgens het HvJ een toegestane anti-fraudemaatregel.

Maya Marinova ET (hierna: MM) is een Bulgaarse eenmanszaak die actief is in de verkoop van levensmiddelen en non-foodartikelen aan consumenten in een winkel. Uit een boekenonderzoek bij MM en een derdenonderzoek bij handelspartners van MM blijkt dat laatstgenoemden facturen aan MM hebben uitgereikt voor de levering van tabaksartikelen en levensmiddelen. Deze facturen waren echter niet geregistreerd in de boekhouding van MM en MM heeft de op deze facturen vermelde btw ook niet afgetrokken. Omdat MM ook de wederverkoop van deze artikelen niet heeft geboekt, heeft de Bulgaarse fiscus aangenomen dat MM omzet heeft verzwegen. Omdat de aangegeven omzet en de verzwegen omzet tezamen de registratiedrempel overschrijden, is de Bulgaarse fiscus van mening dat MM geen gebruik kan maken van de kleine ondernemersregeling. De Bulgaarse fiscus heeft de niet voldane btw berekend door uit te gaan van de inkoopprijs van MM plus de marge die MM gewoonlijk hanteerde voor soortgelijke goederen. Deze niet voldane btw heeft de Bulgaarse fiscus van MM nageheven. De Bulgaarse rechter vraagt zich af of deze handelswijze verenigbaar is met de btw-richtlijn.

Het HvJ stelt vast dat in deze zaak door de Bulgaarse rechter is vastgesteld dat MM de goederen die op de facturen van zijn handelspartners staan vermeld daadwerkelijk heeft ontvangen, dat hij over die facturen beschikte maar ze heeft geboekt noch overgelegd aan de Bulgaarse fiscus, dat de goederen zich niet meer in de opslagplaats bevonden ten tijde van het boekenonderzoek bij MM en dat MM evenmin de latere transacties betreffende deze goederen heeft geboekt. Naar het oordeel van het HvJ staat het Unierecht er niet aan in de weg dat het niet-voeren van een boekhouding en het niet registreren van de opgemaakte en betaalde facturen als btw-fraude te beschouwen. De Bulgaarse regeling om de verzwegen omzet te bepalen die het nauwst aansluit bij de werkelijk ontvangen tegenprestatie op grond van de gegevens waarover de fiscus beschikt, is naar het oordeel een middel ter bestrijding van btw-fraude. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of dit middel in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en de fiscale neutraliteit, maar het HvJ geeft wel een aantal aanwijzingen. Uit de overgelegde stukken blijkt naar het oordeel van het HvJ niet dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden. Daarnaast kan een belastingplichtige die opzettelijk aan btw-fraude heeft deelgenomen zich naar het oordeel van het HvJ zich niet met succes beroepen op het neutraliteitsbeginsel, aangezien een fraudeur zich niet in een vergelijkbare positie bevindt als een belastingplichtige die wel zijn fiscale verplichtingen is nagekomen.

De beslissing van het HvJ is ook voor de Nederlandse praktijk van belang. Ook in Nederland komt het immers voor dat inspecteurs btw naheffen over verzwegen omzet door uit te gaan van een redelijke schatting van deze omzet. Zolang de belastingplichtige op geen enkele wijze inzicht heeft gegeven over de hoogte van de daadwerkelijke omzet en de schatting redelijk is, kan deze handelswijze de goedkeuring van het HvJ wegdragen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op