25 juli 2014Naheffing 4,6 miljoen euro btw wegens wetenschap btw-fraude met Duitse auto’s

Een fiscale eenheid van een holding (X1) met twee dochtervennootschapen (X2 en X3) die een handel in personenauto’s drijven heeft een naheffingsaanslag btw opgelegd gekregen van 6,2 miljoen euro wegens de betrokkenheid bij btw-fraude met Duitse auto’s en wegens het in aftrek brengen van ten onrechte in rekening gebrachte btw. De feiten in deze zaak zijn als volgt. In de periode van 2006 tot en met 2008 zijn door autobedrijf H 672 auto’s gefactureerd waarbij een bedrag van ruim € 4,6 miljoen euro aan btw in rekening is gebracht. De fiscale eenheid heeft die btw in aftrek gebracht. Daarnaast heeft het bedrijf I 213 auto’s met berekening van btw gefactureerd aan X3. In totaal is op deze facturen een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro aan btw in rekening gebracht. De fiscale eenheid heeft deze btw aangegeven als verschuldigd en op dezelfde aangifte als voorbelasting in aftrek gebracht. De inspecteur heeft deze btw-bedragen na een onderzoek van de FIOD nageheven, omdat hij van mening is dat de aftrek van de door H in rekening gebrachte btw wegens betrokkenheid bij btw-fraude moet worden geweigerd en de door I ten onrechte in rekening gebrachte btw niet voor aftrek in aanmerking komt.  

Rechtbank Den Haag oordeelt dat uit het overzichtsproces-verbaal van de FIOD volgt dat de fiscale eenheid betrokken was bij dan wel op de hoogte was van de door H verrichte frauduleuze handelingen. Hoewel daarvoor aanleiding was, heeft door de fiscale eenheid geen nader onderzoek plaatsgevonden. Dit klemt te meer nu sprake is van handel in fraudegevoelige goederen en de handel zeer snel verliep zonder dat de auto’s daaraan voorafgaand waren gezien. De stelling dat nader onderzoek niet nodig was omdat sprake was van een vaste leverancier acht de rechtbank niet juist, omdat uit de verklaringen van twee van de drie directeurs van X1 blijkt dat zij nog nooit met H hadden gehandeld en eerdere ervaring van de derde directeur met H juist noopten tot nader onderzoek. Dat de handel met H uitsluitend werd geregeld door één van de drie directeuren doet niet af aan het feit dat de fiscale eenheid betrokken is bij de btw-fraude. Als één van de directeuren van X1 wetenschap heeft van btw-fraude dan moeten de andere onderdelen van de fiscale eenheid ook geacht worden daarvan wetenschap te hebben, aldus de rechtbank. Omdat de fiscale eenheid niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs in haar mogelijkheden lag om niet betrokken te raken bij btw-fraude wordt het beroep dat betrekking heeft op de H-auto’s verworpen.

Tussen partijen is niet in geschil dat de facturen van I geacht moeten worden te zijn uitgeschreven door X2 en dat de onjuiste naamsvermelding het gevolg is van het gebruik van oud postpapier. Omdat X2 en X3 onderdeel uitmaken van de fiscale eenheid kunnen de interne facturen geen betrekking hebben op de btw-belaste leveringen van auto’s. Dit betekent dat sprake is van ten onrechte in rekening gebracht btw die niet voor aftrek in aanmerking komt. Dit is slechts anders indien voldaan is aan de voorwaarden voor herziening, hetgeen in casu niet het geval is. Niettemin acht de rechtbank het in strijd met het evenredigheidsbeginsel om in onderhavige situatie de btw-aftrek te weigeren, aangezien nimmer gevaar voor verlies van belastinginkomsten heeft bestaan, de vermelding van de btw op de facturen slechts het gevolg is van softwareproblemen en de Staat door deze naheffing in strijd met het neutraliteitsbeginsel zou worden verrijkt. Het beroep dat betrekking heeft op de I-auto’s wordt daarom gegrond verklaard en de naheffingsaanslag verminderd tot ruim 4,6 miljoen euro.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer hoe zorgvuldig autohandelaren en handelaren in andere fraudegevoelige goederen te werk moeten gaan om gigantische btw-naheffingen (en mogelijk ook een strafrechtelijke procedure) te voorkomen. Indien daarvoor aanleiding is moet nader onderzoek naar eventuele (betrokkenheid bij) btw-fraude plaatsvinden. Het spreekwoord ‘wat niet weet, wat niet deert’ gaat bij betrokkenheid bij btw-fraude niet op. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te checken met wie zaken wordt gedaan, zeker indien het gaat om het op grote schaal aankopen van fraudegevoelige goederen, zoals duurdere Duitse personenauto’s, tegen een prijs die (ruim) onder de marktwaarde ligt. Voor meer informatie over btw-fraude en btw-fraude-indicatoren zie 12.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op