9 februari 2012Nadere afspraken over regeling bezwaar btw-correctie privégebruik auto

Gisterenmiddag hebben het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, brancheorganisaties (het RB, het NOAB, etc.) en de grote accountants- en belastingadvieskantoren overleg gehad over de regeling van voor het bezwaar tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de auto. Hierna wordt per punt aangegeven waarover gesproken is.

Risico prematuur bezwaar bij teruggaaf laatste aangifte 2011 of suppletie btw-correctie privégebruik auto

Indien in het laatste tijdvak van 2011 geen btw op aangifte voldaan is, maar een verzoek om teruggaaf is gedaan, is de bezwaartermijn zes weken na dagtekening van de teruggaafbeschikking. Het nu indienen van een (collectief) bezwaar voor de cliënten met een teruggaaf in het laatste tijdvak van 2011 is voor de dagtekening van de teruggaafbeschikking ingediend en derhalve in beginsel niet-ontvankelijk. Als de btw-correctie voor het privégebruik van de (bestel)auto niet is meegenomen en middels een suppletie verzocht wordt om een naheffingsaanslag, is de bezwaartermijn zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag. Ook hier geldt dat het risico dat het indienen van een (collectief) bezwaar door de gemachtigde voor deze cliënten prematuur en derhalve niet-ontvankelijk is. Dit is in het overleg als een probleem aangekaart waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Het Ministerie van Financiën heeft naar aanleiding van het verzoek van de deelnemers aan het overleg gisteren nadrukkelijk aangegeven dat geen inbreuk gemaakt wordt op de wettelijke bezwaartermijnen in de Awb omdat hiervan mogelijk een precedentwerking uitgaat.

Om niet-ontvankelijkheid in voornoemde gevallen te voorkomen en de rechten voor cliënten veilig te stellen kan overwogen worden om te kiezen voor de navolgende handelswijzen:

  1. Het indienen van een (onzuivere) lijst met alle cliënten waarvoor het bezwaar tegen de correctie voor het privégebruik van de auto zou kunnen spelen. Een maal per maand wordt beoordeeld welke cliënten een teruggaafbeschikking voor het laatste tijdvak van 2011 dan wel een naheffingsaanslag naar aanleiding van de suppletie voor de btw-correctie voor het privégebruik van de auto hebben ontvangen. De onzuivere lijst wordt met deze cliënten gezuiverd om te voorkomen dat voor deze cliënten voortijdig bezwaar is ingediend. Voor deze cliënten wordt per maand een nieuwe lijst ingediend waardoor voor deze cliënten binnen de wettelijke bezwaartermijn bezwaar is aangetekend.
  2. Het indienen van een lijst met de cliënten die in januari 2012 btw op aangifte voldaan hebben en via deze regeling bezwaar willen maken tegen het privégebruik van de auto en deze lijst in de komende weken/maanden (bijv. één keer per maand) uit te breiden met de cliënten die de teruggaafbeschikking of de naheffingsaanslag hebben ontvangen ten aanzien van het laatste tijdvak van 2011 respectievelijk de btw-correctie voor het privégebruik van de auto.

Let op: omdat vandaag de laatste dag is voor het maken van bezwaar tegen de voldoening op aangifte op 1 januari 2012 (de eerst mogelijke betaaldatum voor de verschuldigde btw over het laatste tijdvak in 2011) verdient het voor gemachtigden die nog niet inzichtelijk hebben voor welke cliënten zij collectief bezwaar gaan maken, en zo ja, wanneer de bezwaartermijn voor de cliënten eindigt, aanbeveling om vandaag de lijst in te dienen voor alle mogelijke cliënten die bezwaar wensen te maken tegen de btw-correctie voor het privégebruik van de (bestel)auto en die lijst periodiek (bijv. maandelijks) op te schonen om de rechten voor alle cliënten, incl. de cliënten met een teruggaaf of een naheffing, veilig te stellen. 

Het Ministerie van Financiën laat de deelnemers aan het overleg vandaag weten of een ruimhartige uitleg van art. 6:10 Awb tot de mogelijkheden behoort. Op grond van deze bepaling is een te vroeg ingediend bezwaarschrift ontvankelijk indien de indiener redelijkerwijs kon menen dat het besluit (de teruggaafbeschikking of de naheffingsaanslag) ten tijde van de indiening reeds genomen was.

Gebroken boekjaar

Voor 2011 is goedgekeurd dat de btw-correctie voor het privégebruik van de auto in het laatste tijdvak van het boekjaar plaatsvindt. Dit om uitvoeringsproblemen voor btw-ondernemers met een gebroken boekjaar te voorkomen. Het Ministerie van Financiën is voornemens om de Wet op de omzetbelasting dienovereenkomstig aan te passen zodat de heffing over het privégebruik van de auto voortaan op grond van de wet in het laatste tijdvak van het boekjaar verschuldigd is. Volgens het Ministerie van Financiën biedt de btw-richtlijn die mogelijkheid.

Ontvangstbevestiging bezwaren

De Belastingdienst stuurt voor de ontvangst van het collectieve bezwaar één ontvangstbevestiging naar de gemachtigde. Ten aanzien van het hoe en wat van de ontvangstbevestigingen van de ingetrokken bezwaren (door het opschonen van de lijst met cliënten waarvoor bezwaar is gemaakt) wordt z.s.m. duidelijkheid verschaft door de Belastingdienst.    

Proefprocedures btw-correctie privégebruik auto

Deze week wordt in overleg met de deelnemers aan het overleg een lijst met alle mogelijke bezwaarpunten opgesteld waarover door middel van proefprocedures duidelijkheid moet komen.

Communicatie

Ten aanzien van de communicatie is besproken dat dit aanvankelijk niet goed is verlopen, maar dat het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst na het eerste overleg snel en goed hebben geschakeld met de deelnemers van het overleg. Ook door het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst is dit ervaren als een leermoment.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op