12 november 2015Motie en amendement inzake de btw-vrijstelling voor medische diensten

In het debat in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 is een motie en een amendement ingediend inzake de btw-vrijstelling voor medische diensten.

Door het Kamerlid Klein is op 11 november 2015 een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om zo spoedig mogelijk reparatiewetgeving op te stellen, zodat ook alternatieve geneeskunde in de btw-vrijstelling voor extramurale zorg (art. 11, lid 1, onderdeel g, 1°, sub a Wet OB) kan delen. Dit omdat de Hoge Raad in zijn arrest van 27 maart 2015 jl. heeft geoordeeld dat ook alternatieve geneeskunde onder de btw-vrijstelling voor extramurale zorg kan vallen. Over deze motie is nog niet gestemd.

Daarnaast hebben de Kamerleden Groot (PvdA) en Neppérus (VVD) op 11 november 2015 een amendement ingediend om het tarief van de bieraccijns zodanig te verhogen dat alcoholhoudend bier net zo zwaar belast gaat worden als alcoholvrij bier. In het amendement wordt voorgesteld om de opbrengst van deze verhoging van de bieraccijns, ten bedrage van € 30 miljoen, aan te wenden voor een btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van eerstelijnszorggroepen en geboortezorgcentra. Over dit amendement moet de Tweede Kamer nog stemmen. Omdat dit amendement is voorgesteld door de coalitiepartijen is de kans groot dat dit amendement zal worden aangenomen.

De staatssecretaris heeft al aangekondigd dat de btw-vrijstelling voor extramurale zorg aangepast zal worden, maar dat hij zich moet bezinnen op de vormgeving hiervan. Het aannemen van de motie van het Kamerlid Klein zal derhalve hooguit wat extra druk op de ketel met zich brengen om aan deze maatregel prioriteit te geven. Naar onze mening zou het aannemen van het door de Kamerleden Groot en Neppérus voorgestelde amendement wenselijk zijn. Reeds enkele jaren geleden (2012) werd toegezegd dat het Ministerie van Financiën en het Ministerie van VWS zouden onderzoeken of het mogelijk was om de werkzaamheden van zorggroepen voor ketenzorg in de eerste lijn vrij te stellen van btw-heffing. Tot op heden is hierover door deze ministeries geen duidelijkheid verschaft. Met de introductie van een wettelijke btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van zorggroepen in de eerstelijnszorg en geboortecentra zou aan deze onduidelijkheid en de onwenselijke extra btw-druk op deze coördinerende werkzaamheden een einde komen.    

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op