21 september 2012Melding betalingsonmacht loonbelasting geldt ook voor btw

Van een bestuurder van een rechtspersoon wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de financiële situatie. Als een rechtspersoon de verschuldigde belasting niet kan betalen, moet de bestuurder dit onverwijld (binnen 14 dagen) melden bij de ontvanger. In een zaak voor de Hoge Raad had de B.V. de ontvanger op 20 juli 2006 in kennis gesteld van haar onmacht om de verschuldigde loonbelasting over het tijdvak mei 2006 te betalen. Deze mededeling had uiterlijk gedaan moeten worden op 14 juli 2006 en was derhalve te laat. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonbelasting opgelegd naar de in de aangiften loonbelasting (januari t/m oktober 2006) en omzetbelasting (april, september en oktober 2006) vermelde bedragen. Daarnaast heeft de inspecteur een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd over de tijdvakken juli t/m december 2006 omdat er meer omzetbelasting verschuldigd was dan in de aangifte was aangegeven. Naar het oordeel van de Hoge Raad hoeft er niet opnieuw een melding van betalingsonmacht te worden gedaan zolang nog sprake is van een betalingsachterstand, tenzij de ontvanger de belastingschuldige na ontvangst van een betaling schriftelijk doet weten de betalingsachterstand niet langer aanwezig te achten. Deze regel geldt niet alleen voor de belasting waarvoor de melding is gedaan (in casu de loonbelasting), maar ook voor andere over dezelfde of latere tijdvakken verschuldigde belasting (in casu de omzetbelasting). Dat een te late melding van de betalingsonmacht betekent dat de bestuurder aansprakelijk is voor de belastingschulden, tenzij hij aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de rechtspersoon niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op