11 november 2016Levering zonnebrand met UV-filter en fluoridehoudende tandpasta belast met 6% btw

De levering van zonnebrandmiddelen met UV-filter en fluoridehoudende tandpasta’s is volgens de Hoge Raad belast met 6% btw, omdat sprake is van een geneesmiddel.

In deze zaak gaat het om X B.V. die zonnebrandmiddelen met UV-filters en fluoridehoudende tandpasta’s levert. Zij heeft hierover in het tweede kwartaal van 2010 en het tweede kwartaal van 2011 19% btw voldaan en tegen deze voldoening bezwaar gemaakt. X B.V. is namelijk van mening dat zij op deze leveringen het 6%-tarief mag toepassen, omdat deze producten kwalificeren als geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet. De inspecteur heeft dit bezwaar afgewezen, omdat naar zijn mening geen sprake van de levering van geneesmiddelen.

In eerste en tweede aanleg oordelen zowel Rechtbank Noord-Holland als Hof Amsterdam dat de zonnebrand met UV-filter en de fluoridehoudende tandpaste geen geneesmiddelen zijn. Het hof overweegt daarbij, onder verwijzing naar jurisprudentie van het HvJ EU, dat deze producten geen geneesmiddel zijn, omdat zij niet voldoen aan het aandieningscriterium of het toedieningscriterium. Een product voldoet aan het aandieningscriterium indien het een therapeutische werking claimt met betrekking tot ziekten – dan wel een gebrek, wond of pijn – of door zijn presentatiewijze die indruk wekt bij de doorsnee consument. Aan het toedieningscriterium wordt voldaan indien het een product betreft waarvan de farmacologische eigenschappen wetenschappelijk zijn vastgesteld en die daadwerkelijk zijn bestemd om een medische diagnose te stellen of om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen.

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever voor het begrip geneesmiddel heeft willen aansluiten bij het gelijknamige begrip in de Geneesmiddelenwet en dat de wetgever heeft onderkend dat de Wet OB en de Geneesmiddelenwet een verschillend oogmerk hebben. Uit het Commissie/Duitsland-arrest van het HvJ inzake de geneesmiddelenrichtlijn volgt dat het aandieningscriterium ruim moet worden uitgelegd. Aan dit criterium wordt voldaan als een product uitdrukkelijk als hebbende therapeutische of profylactische werking wordt aangeduid of aanbevolen, eventueel op het etiket, in de bijsluiter of ook mondeling, of wanneer het – impliciet maar niet minder stellig – bij de met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument door de wijze van aandiening de indruk wekt dat het deze werking heeft. De vermeldingen op de verpakkingen en hetgeen X B.V. in aanvulling hierop in hoger beroep onweersproken heeft gesteld, laten volgens de Hoge Raad geen andere conclusie toe dan dat deze producten worden gepresenteerd als zijnde geschikt voor en behulpzaam bij het voorkomen van ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Met deze vermeldingen wordt het de consument, al dan niet impliciet, duidelijk gemaakt dat de producten daarvoor werkzame bestanddelen bevatten. Met betrekking tot de zonnebrandmiddelen zal de consument deze vermeldingen opvatten als dat zij een UV-filter bevatten waarmee het verbranden van de huid door zonnestraling kan worden voorkomen. Met betrekking tot de tandpasta’s zal de consument deze vermeldingen opvatten als dat zij bestanddelen bevatten, waaronder natriumfluoride, die gaatjes in tanden en kiezen voorkomen en beschermen tegen tandbederf, alsmede bijdragen aan de genezing van geïrriteerd tandvlees. De zonnebrandmiddelen en de tandpasta’s zijn daarom geneesmiddelen in de zin van post a.6 van Tabel I Wet OB.

 In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 was een beperking van de definitie van het begrip geneesmiddel opgenomen. De staatssecretaris heeft dit voorstel echter ingetrokken, omdat nader onderzoek nodig was. Dit arrest zal voor de staatssecretaris de bevestiging zijn dat aanscherping van deze definitie nodig is, omdat de ruime uitleg van het begrip geneesmiddel in de Geneesmiddelenwet niet strookt met de strikte uitleg van het begrip farmaceutisch product in Bijlage III van de btw-richtlijn. Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het 6%-tarief.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op