19 december 2014Levering growkits voor paddo’s belast met 6% btw

Een eenmansondernemer produceert en verkoopt broed, een mengsel van rogge (of een vergelijkbaar product) en schimmel- of sporencultuur, waaruit paddo’s groeien. Hij verkoopt dit product zowel in grote hoeveelheiden in plastic zakken als in kleine hoeveelheden in zogeheten ‘growkits’, pakketten waarmee afnemers zelf paddo’s kunnen kweken. De ondernemer brengt 6% btw in rekening op de verkoop van de growkits. De inspecteur van de Belastingdienst is echter van mening dat de verkoop van de growkits is belast tegen het algemene btw-tarief. Beide partijen zijn het erover eens dat op de levering van slechts de schimmel- of sporencultuur het verlaagde tarief van toepassing is.?

In eerste aanleg is door Rechtbank Leeuwarden geoordeeld dat het algemene btw-tarief van toepassing is op de levering van de growkits. In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden echter dat de levering van de growkits belast is met 6% btw. Het hof overweegt daarbij dat door de ondernemer onbestreden is gesteld dat het broed dat in de growkits wordt geleverd, hetzelfde broed is als dat wordt gebruikt voor de kweek van (onder andere) champignons en dat slechts de schimmel- of sporencultuur verschilt. Nu champignonbroed in het toelichtende besluit op tabel I wordt genoemd als voorbeeld van een product dat onder het verlaagde tarief valt, kan niet worden geoordeeld dat voor de kweek van andere paddestoelen (waaronder paddo’s) bestemd broed niet onder het verlaagde tarief valt. Tot slot oordeelt het hof dat, bij de verkoop van growkits, de levering van broed de hoofdprestatie is en de levering van producten die het broed in goede staat houden, bijkomende prestaties zijn, die voor de klant geen doel op zich zijn, maar een middel vormen om de hoofddienst zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De levering van de growkit is daarom belast met 6% btw. De staatssecretaris heeft cassatieberoep aangetekend tegen de uitspraak van het hof.

 

In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat het 6%-tarief van toepassing is op de levering van het paddobroed, dat kan worden beschouwd als pootgoed voor de teelt van groenten en fruit. De wetgever heeft aan de begrippen ‘groenten’ en ‘fruit’ namelijk een ruime uitleg willen geven: hieronder vallen alle voor menselijke consumptie bestemde (dat wil zeggen eetbare) planten en plantendelen, vruchten en ook paddenstoelen. Het feit dat paddo’s als genotsmiddel worden geconsumeerd, doet hieraan niet af. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat het oordeel van het hof dat de levering van broed de hoofdprestatie is en de levering van producten die het broed in goede staat houden bijkomende prestaties zijn, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en in cassatie niet feitelijk kan worden getoetst. Het cassatieberoep van de staatssecretaris wordt daarom ongegrond verklaard.


 Het andersluidende beleid in toelichting tabel 1, post a.3 is hiermee achterhaald. Zie 5.2 voor meer informatie over de toepassing van het verlaagde btw-tarief.??

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op