8 februari 2013Levering grond met waterberging van rechtswege belast met btw

Een exploitant van een glastuinbouwbedrijf (hierna: de exploitant) heeft in 2006 een bouwterrein geleverd gekregen en de btw ter zake van deze levering als voorbelasting in aftrek gebracht. Op een deel van het terrein heeft de exploitant zijn kassencomplex uitgebreid en op het andere deel van het terrein heeft hij een waterberging gerealiseerd, waarna hij dit deel zonder berekening van btw heeft geleverd aan het Hoogheemraadschap, een organisatie die zich o.a. bezighoudt met het waterkwanteits- en waterkwaliteitsbeheer. De exploitant is van mening dat het perceel de status van bouwterrein heeft verloren, mede omdat de grond is afgegraven, en daarom opgehouden heeft te bestaan. Omdat het oorspronkelijke (bouw)terrein ten tijde van de levering niet meer bestond, heeft de vrijgestelde levering volgens de exploitant niet tot gevolg dat herziening van de btw-aftrek moet plaatsvinden. De inspecteur van de Belastingdienst is een tegengestelde mening toegedaan, namelijk dat de omstandigheid dat het perceel de status van bouwterrein heeft verloren, niet aan herziening van de btw-aftrek in de weg staat. Door het verlies van de status van bouwterrein en het afgraven van de grond is geen nieuw stuk grond ontstaan, maar is sprake van een ander gebruik van dezelfde zaak, aldus de inspecteur. 

Rechtbank Den Haag stelde in eerste aanleg de inspecteur in het gelijk. In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag dat de werkzaamheden die de exploitant heeft laten uitvoeren aan het perceel van dien aard zijn, dat de levering van het perceel met waterberging kwalificeert als een levering van een nieuw gebouw met erbij behorend terrein. Deze levering is van rechtswege belast met btw. Dit heeft tot gevolg dat herziening van de btw achterwege kan blijven.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op