11 oktober 2016Levering bloedplasma voor therapeutische doeleinden btw-vrijgesteld

Voor de levering van menselijk bloed geldt een btw-vrijstelling. Naar het oordeel van het HvJ EU geldt die btw-vrijstelling ook voor de levering van bloedplasma voor therapeutische doeleinden, maar niet voor de levering voor industriële doeleinden.

Op grond van art. 132, lid 1, onderdeel d btw-richtlijn geldt voor de levering van menselijk bloed een btw-vrijstelling. In de zaak TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH (hierna: TMD) gaat het om de gelijknamige vennootschap die bloedplasma heeft geleverd aan X AG, een in Zwitserland gevestigde onderneming, voor de productie van geneesmiddelen. X AG heeft het bloedplasma bij TMD afgehaald en het naar productielocaties elders in de EU vervoerd. In haar aangifte over 2008 heeft TMD de btw in verband met deze leveringen in aftrek gebracht. Die aftrek is door de Duitse fiscus geweigerd. In de aangiften over 2009 en 2010 heeft TMD geen btw in aftrek gebracht. Op 7 december 2012 heeft zij echter verzocht om wijziging van de btw-aanslagen over de jaren 2008 tot en met 2010 en heeft zij verzocht om aftrek van de btw op de kosten die toerekenbaar zijn aan de levering van bloedplasma aan farmaceutische bedrijven. Na afwijzing van de verzoeken door de Duitse fiscus is beroep ingesteld bij de rechter.

De Duitse rechter besluit om drie prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. In de eerste plaats wenst hij te vernemen of het begrip menselijk bloed in art. 132, lid 1, onderdeel d btw-richtlijn ook uit menselijk bloed gewonnen plasma omvat. Zo ja, dan vraagt de Duitse rechter zich af of dit ook geldt indien het plasma bestemd is voor de vervaardiging van geneesmiddelen. Indien niet, dan vraagt de Duitse rechter zich af of het voor de kwalificatie als bloed slechts aankomt op het doel waarvoor het plasma is bestemd of ook op de theoretische gebruiksmogelijkheden.

Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen gaat het HvJ EU allereerst in op het doel van de vrijstelling, namelijk het vermijden dat de levering van producten die bijdragen aan de gezondheidszorg of een therapeutisch doel hebben, ontoegankelijk zou worden als gevolg van hogere prijzen door btw-heffing. Als de levering van bloed, met inbegrip van de levering van plasma dat er een bestanddeel van vormt, rechtstreeks bijdraagt aan activiteiten van algemeen belang, namelijk wanneer het rechtstreeks wordt gebruikt voor de gezondheidszorg of een therapeutisch doel, is de vrijstelling dan ook van toepassing. De levering van het ‘industriële plasma’, dat wordt aangewend voor met name de vervaardiging van geneesmiddelen, valt om die reden niet onder de vrijstelling. De vrijstelling geldt alleen voor plasma dat daadwerkelijk bestemd is voor rechtstreeks therapeutisch gebruik. Nu TMD slechts plasma levert dat bestemd is voor farmaceutische doeleinden, kan zij de vrijstelling voor deze leveringen niet toepassen.

 In Nederland is het sinds de jaren 80 van de vorige eeuw beleid dat de btw-vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel s Wet OB niet alleen kan worden toegepast op de levering van ‘vol’ menselijk bloed, maar ook op de levering van menselijk bloedplasma. Zie arrest leert dat dit beleid slechts richtlijnconform is voor zover het geleverde bloedplasma rechtstreeks wordt gebruikt voor de gezondheidszorg.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op