24 oktober 2017Levering anesthesiemasker en coaxiaal beademingssysteem belast met 6% btw

Hof ’s Hertogenbosch heeft beslist dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is op de levering van een anesthesiemasker, omdat deze kwalificeert als een katheter. Daarnaast heeft het hof de uitspraak van de rechtbank bevestigd dat het verlaagde btw-tarief ook geldt voor de levering van een coaxiaal beademingssysteem.

Feiten
Een groothandel in medische hulpmiddelen (hierna: de leverancier) levert in september 2014 onder andere anesthesiemaskers en een coaxiaal beademingssysteem aan een ziekenhuis. Bij de facturering heeft de leverancier 6% btw in rekening gebracht. In de aangifte heeft de leverancier hierover 21% btw aangegeven en voldaan en tegen deze voldoening bezwaar gemaakt. De leverancier is namelijk van mening dat een anesthesiemasker als katheter moet worden aangemerkt en het coaxiaal beademingssysteem als ‘toebehoren van een katheter’. Hierop is het 6%-tarief van toepassing.

Procedureverloop
De inspecteur wijst het verzoek om een btw-teruggaaf af. Naar zijn mening kwalificeert een anesthesiemasker niet als katheter, omdat het masker niet door een opening in het lichaam wordt ingebracht. Het coaxiaal beademingssysteem is naar de mening van de inspecteur geen toebehoren van een katheter, omdat het begrip ‘toebehoren’ strikt moet worden uitgelegd en dat producten die ook gebruikt (kunnen) worden voor andere doeleinden dan het aansluiten op een katheter van het verlaagde btw-tarief zijn uitgesloten. Na afwijzing van het bezwaar stelt de leverancier beroep in bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De rechtbank stelt de leverancier deels in het gelijk. Naar haar oordeel is een anesthesiemasker geen (toebehoren van een) katheter, maar dient een coaxiaal beademingssysteem te worden aangemerkt als toebehoren dat kennelijk vervaardigd is en bestemd is voor katheters. Tegen deze uitspraak is zowel door de leverancier als de inspecteur hoger beroep ingesteld bij Hof ’s Hertogenbosch.

Hof
Uit de verklaring van de anesthesioloog en het tonen van een anesthesiemasker en een larynxmasker ter zitting volgt naar het oordeel van het hof dat beide maskers in gebruik en functionaliteit identiek zijn en beide maskers als katheter zijn aan te merken als bedoeld in post a.37 van Tabel I bij de Wet OB. Anders dan de inspecteur stelt, is het voor een katheter niet kenmerkend dat de katheter zelf in het lichaam wordt ingebracht. Voor de kwalificatie als ‘katheter’ ligt de nadruk op de transportfunctie waarbij vloeistoffen in of uit het lichaam worden toegediend of afgevoerd, aldus het hof. De extra voorwaarde die de Staatssecretaris van Financiën in de Toelichting op Tabel I stelt, inhoudende dat de katheter zelf door een opening in het lichaam moet worden ingebracht, wordt volgens het hof niet ondersteund door de wet of de parlementaire geschiedenis. Ook sluit deze voorwaarde niet aan bij de interpretatie van het begrip ‘katheter’ in de medische wereld. Het hof onderschrijft het oordeel van de rechtbank dat het coaxiaal beademingssysteem is aan te merken als een toebehoren van een katheter en maakt de gronden van de rechtbank tot de zijne. Het hof voegt hieraan toe dat, anders dan de inspecteur stelt, uit de in 2014 geldende Toelichting op Tabel I niet volgt dat de termen ‘delen, onderdelen en toebehoren’ strikt moeten worden uitgelegd. Het stelt de leverancier in het gelijk en oordeelt dat de teruggaaf van btw moet worden verleend.

 Het (beleids)standpunt dat slechts sprake is van een katheter als die zelf het lichaam ingaat, wordt door het hof verworpen. Naar onze mening terecht. Het is immers niet logisch om de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor de levering van anesthesiemaskers te weigeren, terwijl het verlaagde btw-tarief wel geldt voor de levering van een in gebruik en functionaliteit identiek larynxmasker. Omdat de Staatssecretaris van Financiën in de Toelichting op post a.37 van Tabel I aangeeft dat het begrip ‘katheter’ naar maatschappelijke opvattingen moet worden uitgelegd, is het onze verwachting dat het beleid zal worden aangepast. Het hof heeft zijn oordeel immers mede gebaseerd op de uitleg van het begrip ‘katheter’ in de medische wereld.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op