19 december 2018Kunsthandelaar mag margeregeling ook toepassen op verkoop intracommunautair aan hem geleverde kunstvoorwerpen

Ter opmerking: in Nederland is een intracommunautaire levering onderworpen aan het 0%-tarief met recht op aftrek van voorbelasting. In andere lidstaten wordt de intracommunautaire levering aangemerkt als vrijgestelde levering met recht op aftrek van voorbelasting.

Feiten

Harry Mensing verricht activiteiten op het gebied van handel in kunstvoorwerpen in verschillende steden in Duitsland. In het belastingjaar 2014 heeft hij onder andere kunstvoorwerpen verworven van makers uit andere lidstaten. Deze leveringen werden in de lidstaat van oorsprong vrijgesteld van btw, maar Mensing heeft daarover wel btw over intracommunautaire verwervingen betaald. Daarbij heeft hij geen gebruik van het recht op aftrek gemaakt. De Duitse Belastingdienst wijst het verzoek van Mensing om toepassing van de winstmargeregeling af, omdat de makers hebben geprofiteerd van de btw-vrijstelling met recht op aftrek van voorbelasting. De verwijzende Duitse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ.

HvJ

Wisselwerking tussen art. 314 en art. 316 btw-richtlijn

Art. 316 btw-richtlijn bepaalt dat lidstaten aan belastingplichtige wederverkopers het recht verlenen om te kiezen voor toepassing van de winstmargeregeling op leveringen van de door dat artikel limitatief opgesomde goederen. Uit de bewoordingen van art. 316 btw-richtlijn blijkt niet dat dit keuzerecht ondergeschikt is aan de naleving van de voorwaarden van art. 314 onder a tot en met d.

Het is in strijd met de bewoordingen van art. 316, lid 1 b btw-richtlijn als een lidstaat het recht van een belastingplichtige wederverkoper om de winstmargeregeling toe te passen op een levering die volgt op een intracommunautaire levering van een kunstvoorwerp onderwerpt aan de voorwaarde dat het kunstvoorwerp werd geleverd door een van de in art. 314 onder a tot en met d opgesomde personen.

Slotconclusie

Kortom, het HvJ heeft geoordeeld dat Mensing er voor kan kiezen om de winstmargeregeling toe te passen op een levering van kunstvoorwerpen die hem in een eerder stadium door de maker zijn geleverd in het kader van een ICL. Het is volgens het HvJ dus niet van belang dat deze persoon niet behoort tot de in art. 314 btw-richtlijn opgesomde categorieën personen.

Verder merkt het HvJ nog op dat Mensing op basis van art. 322, onder b btw-richtlijn geen recht heeft op aftrek van de btw die hij heeft betaald over de intracommunautaire verwerving van kunstvoorwerpen op de levering waarvan hij de winstmargeregeling toepast. Dit is zelfs het geval als het nationale recht een dergelijk recht op aftrek van belasting niet uitsluit.

Wij zijn het eens met het oordeel van het HvJ. Uit art. 316 btw-richtlijn lid 1 onderdeel b volgt ons inziens dat de margeregeling ook kan worden toegepast op de levering van kunstvoorwerpen die de wederverkoper heeft verworven van de maker, ook wanneer deze personen hebben geprofiteerd van de vrijstelling voor ICL met recht op aftrek van voorbelasting. Daarnaast volgt uit art. 322 btw-richtlijn letterlijk dat de wederverkoper geen recht heeft op aftrek van de btw die hij heeft betaald over de intracommunautaire verwerving van kunstvoorwerpen op de levering waarvan hij de winstmargeregeling toepast.

De Wet OB strookt naar onze mening niet met de btw-richtlijn. In Besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB2014/546M in onderdeel 4.15 heeft de Staatssecretaris besloten dat als een Nederlandse wederverkoper margegoederen aankoopt in een andere lidstaat, in Nederland geen intracommunautaire verwerving plaats vindt op grond van artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, Wet OB. Op de doorlevering van deze margegoederen kan de wederverkoper de margeregeling toepassen. Het HvJ kijkt hier dus anders naar. Ook is art. 1a, eerste lid , onderdeel Wet OB niet terug te vinden in de btw-richtlijn. Wij zijn van mening dat de wederverkoper in Nederland met een beroep op het Besluit van 17 juli 2014 en de Wet OB art. 1a, eerste lid, onderdeel d Wet OB. geen btw hoeft te betalen over de intracommunautaire verwerving en dat hij op de (door)verkoop de margeregeling kan toepassen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op