17 februari 2016Koepelvrijstelling bij ambtelijke fusie gemeenten

Gemeenten die een ambtelijke fusie aangaan kunnen binnenkort de koepelvrijstelling toepassen, zodat zij geen btw verschuldigd zijn over de diensten van het ambtenarenapparaat waar zij gezamenlijk gebruik van maken.

In december 2015 hebben de Tweede Kamerleden Schouten en Segers (CU) Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Wiebes van Financiën over de btw-plicht van gemeenten bij ambtelijke fusies. De Kamerleden vragen zich af of de staatssecretaris bekend is met de btw-plicht waarmee gemeenten worden geconfronteerd bij een ambtelijke fusie, als zij diensten (ambtelijke voorbereiding en uitvoering) afnemen van de gemeenschappelijke regeling (ambtelijke fusieorganisatie). Vervolgens vragen zij zich af waarom hiervoor geen btw-vrijstelling geldt en of er bereidheid bestaat een vrijstelling in te voeren voor dit soort situaties, waarbij zij wijzen op de koepelvrijstelling.

De staatssecretaris heeft recent antwoord gegeven op de Kamervragen. Wiebes geeft aan dat in 2015 uitgebreid gesproken is over de reikwijdte van de koepelvrijstelling en dat dit geleid heeft tot een succesvolle uitkomst. De Europese Commissie heeft zich namelijk onverwacht en duidelijk uitgesproken voor een ruimere toepassing van de koepelvrijstelling dan onder meer het geval is in Nederland. Wiebes geeft aan deze ruimte graag te benutten en de koepelvrijstelling van toepassing te verklaren voor de dienstverlening van de fusieorganisatie als deze dienst hoofdzakelijk (voor 70% of meer) wordt gebruikt door deelnemende gemeente voor onbelaste overheidsactiviteiten of vrijgestelde activiteiten. Hiermee is de btw-problematiek van gemeentelijke samenwerking in de vorm van een fusieorganisatie vrijwel geheel opgelost.

De staatssecretaris voert deze beleidswijziging op de gebruikelijke wijze publiceren en geeft aan dat conform het Besluit Fiscaal Bestuursrecht ambtshalve niet op het verleden zal worden teruggekomen.

Zie De staatssecretaris licht in deze antwoorden op Kamervragen een tipje van de sluier op voor wat betreft de verruiming van de koepelvrijstelling. Aangezien de Kamervragen betrekking hadden op fusieorganisaties van gemeenten, is het antwoord van Wiebes toegespitst op deze organisaties. Het is vooralsnog niet duidelijk of – maar het zou wel wenselijk zijn áls – de verwachte beleidswijziging ook een verruiming voor andere sectoren (zoals zorg en onderwijs) inhoudt.