2 juli 2013Kamervragen over verschil btw-behandeling naschoolse programma’s

Op 6 juni hebben de VVD-leden Straus en Neppérus Kamervragen gesteld over het verschil in btw-behandeling van naschoolse programma’s in het primair onderwijs. De Tweede Kamerleden vragen zich af wat het doel is van de btw-vrijstelling voor lessen in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen jonger dan 21 jaar (zie 8.2.10.6) en of de vrijstelling zowel op schoolprogramma’s als op naschoolse lesprogramma’s ziet. Zij vragen zich af of het klopt dat binnen het primair onderwijs voor bepaalde naschoolse lesprogramma’s wel, en voor andere geen vrijstelling geldt en waarop dit verschil in btw-behandeling gebaseerd is. Tevens vragen zij zich af of toepassing van de vrijstelling afhankelijk is van certificering door het CRKBO (zie 8.2.10.4). Tot slot wijzen de Kamerleden op het belang van een grotere instroom van mensen in technische banen en vragen zij zich af of op techniek gericht lesprogramma’s in het geheel kunnen worden vrijgesteld van btw-heffing. 

In antwoord op de gestelde Kamervragen geeft staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat voor onderwijs in muziek, dans, drama en beeldende kunsten aan personen jonger dan 21 jaar een vrijstelling geldt omdat dit onderwijs als algemeen vormend wordt beschouwd. De vrijstelling geldt ongeacht wie het onderwijs verzorgt. 

In antwoord op de tweede vraag geeft de staatssecretaris aan dat algemeen vormend onderwijs is vrijgesteld indien dit is ontleend aan het uit de openbare kassen bekostigde onderwijs, waardoor een vrijstelling geldt voor naschoolse programma’s waarvan de lesstof behoort tot het naschoolse onderwijs dat door de instelling voor primair onderwijs zelf wordt verzorgd. Ook studiebegeleiding behoort tot deze categorie. De vrijstelling heeft echter geen betrekking op naschoolse lesprogramma’s die door het primair onderwijs facultatief worden aangeboden en die losstaan van het reguliere leerproces. Certificering door het CRKBO is in dit kader niet aan de orde, nu het CRKBO enkel ziet op beroepsopleidingen. 

Tot slot meent de staatssecretaris dat op techniek gerichte lesprogramma’s gelijk worden behandeld als overige lesprogramma’s en dat voor deze programma’s een vrijstelling kan gelden indien zij onderdeel uitmaken van het wettelijk geregeld onderwijs of een beroepsopleiding. 

Zie 8.2.10 voor meer informatie over de vrijstelling van btw-heffing voor onderwijsactiviteiten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op