16 september 2016HvJ: formeel gebrek factuur leidt niet tot weigering aftrek

Het HvJ oordeelt dat de belastingdienst de aftrek niet zonder meer mag weigeren indien aard en omvang van diensten niet duidelijk genoeg op factuur staan en niet geheel duidelijk op factuur staat wanneer diensten zijn verricht.

In de prejudiciële procedure Barlis 06 – Investimentos Imobiliáros e Turísticos SA (hierna: Barlis) gaat het om de gelijknamige vennootschap die actief is in het hotelwezen. In de periode van 2008 tot en met 2010 heeft zij diensten afgenomen van een advocatenkantoor en hiervoor facturen ontvangen. Op deze facturen zijn de diensten als volgt omschreven: “Juridische dienstverlening vanaf 1 december 2007 tot op heden”, “Honoraria voor juridische dienstverlening vanaf juni tot op heden”, “Honoraria voor juridische dienstverlening tot op heden” en “Honoraria voor juridische dienstverlening vanaf 1 november 2009 tot op heden”. De op deze facturen in rekening gebrachte btw ten bedrage van € 8.689,49 heeft Barlis in aftrek gebracht. Na een controle heeft de Portugese fiscus de btw-aftrek geweigerd, omdat de omschrijving van de verrichte diensten niet voldeed aan de wettelijke factuurvereisten. Daarop heeft Barlis aanvullende stukken overgelegd waarin de betrokken diensten uitvoeriger zijn beschreven, maar de Portugese fiscus achtte deze aanvullingen onvoldoende om de btw-aftrek toe te staan. In de beroepsprocedure heeft de Portugese rechter het HvJ verzocht om aan te geven of het de Portugese Belastingdienst is toegestaan om de omschrijvingen op deze facturen als ontoereikend te beschouwen, ook als de dienst de aanvullende informatie kan krijgen die hij noodzakelijk acht om het bestaan van en de kenmerken van de prestaties te bevestigen.

A-G Kokott heeft in haar eerdere conclusie aangegeven dat niet gezegd kan worden dat de omvang van de diensten uit factuur blijkt, hetgeen op grond van art. 226, punt 6 btw-richtlijn wel is vereist. De enkele vermelding van tijdvakken acht de A-G onvoldoende. Daarnaast voldoet een omschrijving “juridische dienstverlening tot op heden” niet aan de eis dat op de factuur datum vermeld moet worden waarop de dienst is verricht of voltooid (art. 226, punt 7 btw-richtlijn). De vermelding “juridische dienstverlening vanaf een bepaalde datum tot op heden” acht de A-G op grond van art. 226, btw-richtlijn wel voldoende. De vervolgvraag is of een belastingplichtige, zoals Barlis, recht heeft op btw-aftrek wanneer de ontvangen factuur niet voldoet aan de factuurvereisten. De A-G is van mening dat in een geval als het onderhavige geen sprake is van een factuur met onjuiste gegevens, maar van het ontbreken van de noodzakelijke gegevens op de factuur. Naar de mening van de A-G is het noodzakelijk dat de afnemer om een gecorrigeerde factuur moet vragen wil hij recht hebben op btw-aftrek. Documenten die bij wijze van aanvulling zijn overgelegd kunnen onderdeel uitmaken van de factuur (art. 219 btw-richtlijn). De Portugese rechter dient in casu te beoordelen of documenten die door Barlis zijn overgelegd als een onderdeel van de factuur beschouwd moeten worden. Naar de mening van de A-G is het alleen in uitzonderingsgevallen, zoals een faillissement van de opsteller van de factuur, onevenredig om een gecorrigeerde factuur te eisen die voldoet aan alle factuurvereisten.

Het HvJ geeft in eerste instantie aan dat de omschrijvingen van de aard van de betrokken diensten op het eerste gezicht niet op voldoende gedetailleerde wijze zijn weergeven om te voldoen aan het factuurvereiste van art. 226, punt 6 en dat daarnaast het ontbreken van de begindatum ervoor zorgt dat niet is voldaan aan het factuurvereiste van art. 226, punt 7. Het is vervolgens aan de verwijzende rechter om na te gaan of de door Barlis overlegde aanvullende stukken met een factuur kunnen worden gelijkgesteld als zijnde documenten die wijzigingen aanbrengen in en specifiek en ondubbelzinning verwijzen naar de oorspronkelijke factuur.

Vervolgens geeft het HvJ aan dat eerder is geoordeeld dat aftrek van voorbelasting wordt toegestaan indien materiële voorwaarden daartoe zijn vervuld, ook wanneer belastingplichtige niet voldoet aan bepaalde formele voorwaarden. Het HvJ oordeelt vervolgens dat de belastingdienst het recht op btw-aftrek niet mag weigeren enkel en alleen omdat een factuur niet voldoet aan de door art. 226 punten 6 en 7 gestelde voorwaarden indien hij beschikt over alle gegevens die nodig zin om na te gaan of is voldaan aan de materiële voorwaarden voor uitoefening van dat recht. De belastingdienst mag zich dan niet ertoe beperken de factuur zelf te onderzoeken en moet rekening houden met alle aanvullende informatie die de belastingplichtige verstrekt. De lidstaten zijn wel bevoegd sancties op te leggen in geval niet aan formele voorwaarden is voldaan, zijnde geldboetes of geldelijke sancties die evenredig zijn met de ernst van het gebrek.

Gelukkig voor de praktijk gaat het HvJ niet mee met de (naar onze mening) zeer formele benadering van de Portugese Belastingdienst en volgt het HvJ ook niet de lijn van de A-G Kokott (zie ook ons commentaar bij dit artikel over een onjuiste factuur). In Nederland geldt het beleid dat een factuur met gebreken niet aan aftrek in de weg hoeft te staan, mits – kort gezegd- geen sprake is van (betrokkenheid bij) kwalijke praktijken en doel en strekking van de Wet OB zich niet tegen het verlenen van aftrek verzetten, en dit beleid kan dus gewoon worden voortgezet. Wel wijst het HvJ er nadrukkelijk op dat lidstaten een sanctie mogen opleggen wegens het niet naleven van de formele aftrekvoorwaarden (lees: wegens het niet zorgvuldig controleren van de inkomende facturen). In Nederland is een dergelijke sanctiemogelijkheid er (nog) niet. Omdat in dergelijke situaties de schatkist niets te kort komt (lees: de ontvanger van de factuur heeft materieel recht op btw-aftrek) en de belastingplichtige in de zaak zijn fout zelf volledig heeft hersteld, zien wij niets in de introductie van een dergelijke sanctie. Voor het recht op aftrek zie 10.1 en voor de factuurvereisten zie 14.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op