14 september 2012Hoogte heffing privégebruik woning jaar ingebruikneming niet in strijd met btw-richtlijn

Een btw-ondernemer die een woning zowel voor (aftrekgerechtigde) bedrijfsdoeleinden als privédoeleinden in gebruik nam, kan dit goed volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen rekenen. Tot 2011 had dit in beginsel volledige btw-aftrek tot gevolg. Vervolgens moet de ondernemer in de laatste aangifte van het kalenderjaar van ingebruikneming en de negen daaropvolgende kalenderjaren jaarlijks 19% btw betalen over 1/10 van de aan het privégebruik toe te rekenen aanschafkosten excl. btw. Een eenmansondernemer neemt op 3 augustus 2009 woning in gebruik die voor 82,5% zakelijk en voor 17,5% voor privédoeleinden wordt gebruikt. Hij heeft dit pand volledig tot zijn btw-ondernemingsvermogen gerekend en alle btw op de aanschafkosten in aftrek gebracht. Naar zijn mening was hij in 2009 geen 19% btw verschuldigd over de volle 10% x 82,5% van de bouwkosten, maar moest dit bedrag tijdsevenredig worden berekend. De inspecteur acht dit standpunt onjuist en heft het verschil na. De inspecteur wordt in het gelijk gesteld door Rechtbank Den Haag. Tegen deze uitspraak heeft de ondernemer sprongcassatie ingesteld, hetgeen inhoudt dat het hoger beroep wordt overgeslagen. In cassatie is A-G Van Hilten van mening dat het cassatieberoep ongegrond is en dat de hoogte van de heffing over het privégebruik van de woning niet in strijd is met het EU-recht. De Hoge Raad moet nog arrest wijzen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op