17 april 2014Gemeente Barneveld geen btw-aftrek voor terbeschikkingstelling sportaccommodaties om niet

De gemeente Barneveld heeft dertien sportaccommodaties in eigendom, die zij tegen vergoeding ter beschikking stelt aan sportverenigingen en scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast stelt zij de binnensportaccommodaties om niet ter beschikking aan scholen voor primair onderwijs. Deze laatste activiteit verricht zij in het kader van de Wet primair onderwijs, die de gemeente verplicht tot het om niet ter beschikking stellen van een sportaccommodatie. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage uit het Gemeentefonds, die zij intern ten laste van de onderwijsbegroting en ten gunste van haar sportbedrijf boekt.?

Naar de mening van de gemeente vormt het ter beschikking stellen van de accommodaties tegen vergoeding en om niet één economische activiteit, namelijk het gelegenheid geven tot sportbeoefening (belast met 6% btw). Zij meent dan ook dat zij recht heeft op aftrek van alle btw die met betrekking tot de sportaccommodaties aan haar in rekening wordt gebracht. De inspecteur meent daarentegen dat geen sprake is van één enkele economische activiteit en dat de terbeschikkingstelling om niet geen economische activiteit is, zodat de gemeente de voorbelasting slechts in aftrek kan brengen voor zover zij de ingekochte goederen en diensten gebruikt voor de terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties tegen vergoeding.

Rechtbank Gelderland overweegt in deze zaak, onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2012, dat van gebruik voor btw-belaste handelingen – en daarmee recht op aftrek – niet zonder meer sprake is indien aangekochte goederen of diensten (deels) worden gebruikt voor andere handelingen dan de prestaties tegen vergoeding. Daarvoor is nodig dat deze handelingen en de prestaties tegen vergoeding zodanig van elkaar afhankelijk zijn dat zij als één geheel moeten worden beschouwd, zodat sprake is van een rechtstreekse en onmiddellijke samenhang. In casu is dit volgens de rechtbank niet het geval. Uit het feit dat de gemeente de terbeschikkingstelling om niet niet doorberekent in haar btw-belaste handelingen, maar intern vergoedt vanuit de onderwijsbegroting, blijkt dat deze handelingen zelfstandige betekenis hebben en niet afhankelijk zijn van de btw-belaste handelingen, aldus de rechtbank. De gemeente heeft derhalve geen recht op aftrek van voorbelasting voor zover sprake is van de terbeschikkingstelling van de sportaccommodaties om niet.

Zie 10.4.3 voor meer informatie over de splitsing van voorbelasting bij economische en niet-economische activiteiten.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op