25 augustus 2017Gefactureerde, maar niet betaalde btw over verkoop exploitatie horecagelegenheid terecht nageheven

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de btw die op een factuur is vermeld, maar niet is afgedragen aan de fiscus, terecht is nageheven.

Een BV heeft in de jaren 2006 tot 2008 een horecagelegenheid geëxploiteerd. Vanaf 2008 heeft een andere BV de exploitatie van de horecagelegenheid op zich genomen. Er is een niet gedateerde overeenkomst tussen deze twee BV’s gesloten die alleen door de kopende BV is getekend. In deze koopovereenkomst is opgenomen dat de verkopende BV alle rechten en verplichtingen die verband houden met de exploitatie van het horecabedrijf, inclusief goodwill (klantenbestand) en een gedeelte van de inventaris overdraagt aan de kopende BV. De koopsom bedraagt € 250.000 exclusief btw. In een tweede niet gedateerde en niet ondertekende koopovereenkomst staat dat partijen ervan uitgaan dat de koopsom op grond van art. 31 Wet OB (thans: art. 37d Wet OB) is vrijgesteld van btw. Er wordt door de verkopende BV een factuur uitgereikt inclusief btw. Deze btw is niet door de BV afgedragen. Er wordt een naheffingsaanslag inclusief boete opgelegd. In geschil is of de naheffing terecht is vastgesteld en of de vergrijpboete terecht is opgelegd. De inspecteur heeft het bezwaar van de BV afgewezen. Tegen deze beslissing heeft de BV beroep ingesteld bij Rechtbank Gelderland.

In beroep stelt de BV dat sprake is van verjaring en dat de btw niet meer nageheven kan worden. Omdat de naheffingsaanslag binnen de 5-jaarstermijn is opgelegd, is de inspecteur naar het oordeel van de rechtbank bevoegd na te heffen. Ook het beroep op art. 31 (thans: art. 37d) Wet OB inzake de overgang van een algemeenheid van goederen slaagt niet. Deze regeling is een uitzondering op het algemene uitgangspunt dat btw verschuldigd is, hetgeen betekent dat de bewijslast op de BV rust. De BV heeft ter terechtzitting aangevoerd dat een koopprijs van € 297.500 exclusief btw is afgesproken. Nu de BV niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen en geen overeenkomsten of facturen heeft overlegd die haar stellingen onderbouwen, is de verschuldigde btw terecht nageheven. De stukken die wel aanwezig waren spreken elkaar namelijk tegen. Indien de BV wel in het bewijs was geslaagd, had zij de btw op grond van art. 37 Wet OB ook moeten voldoen. Er is btw op de factuur vermeld en het is niet aannemelijk gemaakt dat de BV pogingen heeft gedaan om de door haar gestelde omissie te herstellen. Daardoor kan niet worden aangenomen dat het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig is uitgeschakeld. De rechtbank oordeelt dat de vergrijpboete terecht is opgelegd door de inspecteur, omdat de btw die op de factuur is vermeld, niet op aangifte is voldaan. Bovendien heeft de BV er niet alles aan gedaan om de volgens haar onjuiste factuur te herstellen. De vergrijpboete is in dit geval passend en geboden. Echter, door de overschrijding van de redelijke termijn, dient de boete wel te worden verminderd met 10%. Het verzoek om immateriële schadevergoeding wordt wel door de rechtbank toegekend, omdat de redelijke termijn met zeven maanden is overschreden.

 Het beeld dat uit de uitspraak naar voren komt, is diffuus. De factuur (wel btw) sluit niet aan bij hetgeen in de overeenkomst staat (geen btw). Waarom de BV bij de rechter is gaan procederen over de toepasselijkheid van thans art. 37d Wet OB kunnen wij niet goed volgen. Het had hooguit een pyrrusoverwinning kunnen worden. Degene die ten onrechte btw op de factuur vermeldt, is deze immers ook verschuldigd. Linksom of rechtsom had de BV daarom de op de factuur vermelde btw moeten voldoen. Nu de gefactureerde btw in deze zaak niet is voldaan, is deze btw daarom terecht nageheven. Deze zaak laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is om (verkoop)afspraken niet alleen schriftelijk vast te leggen, maar dit ook op een consistente wijze te doen én om naar de gemaakte afspraken te handelen. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op