31 januari 2013Geen recht op btw-aftrek bij ontbreken bewijzen levering

De Bulgaarse transporteur Stroy trans EOOD (hierna: Stroy) heeft dieselbrandstof ingekocht bij diverse leveranciers en de btw ter zake van deze leveringen als voorbelasting in aftrek gebracht. Na een controle is de Bulgaarse belastingdienst tot de conclusie gekomen dat Stroy de voorbelasting niet in aftrek had mogen brengen, omdat op basis van de aan Stroy uitgereikte en door haar overlegde facturen niet vaststaat dat daadwerkelijk goederenleveringen hebben plaatsgevonden. Om die reden is aan Stroy een naheffingsaanslag opgelegd. Stroy bestrijdt deze naheffing en verwijst daarbij naar een controle die heeft plaatsgevonden bij haar leverancier en waarbij de door de leverancier in rekening gebrachte btw niet door de belastingdienst is gecorrigeerd. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat de btw die op een factuur wordt vermeld, verschuldigd is door de opsteller van de factuur, ongeacht of daadwerkelijk een belastbare handeling is verricht. Uit het feit dat de leverancier de door hem aangegeven btw na controle niet hoefde te corrigeren, kan volgens het HvJ EU niet worden afgeleid dat de belastingdienst hiermee heeft erkend dat daadwerkelijk een belastbare handeling is verricht. Het beginsel van fiscale neutraliteit, het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich in casu niet tegen een weigering van de aftrek. Indien wordt aangenomen dat de leveringen niet daadwerkelijk zijn verricht, moet echter – zonder dat daarbij van de afnemer wordt verlangd dat hij controles uitvoert die hij niet hoeft uit te voeren – worden aangetoond dat de afnemer wist of behoorde te weten dat de handeling deel uitmaakte van een btw-fraude. De verwijzende rechter zal dit na moeten gaan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op