31 januari 2013Geen recht op aftrek art. 37-btw bij ontbreken bewijzen levering

De Bulgaarse landbouwproducent LVK – 56 EOOD (hierna: LVK) heeft goederen ingekocht bij diverse leveranciers en de btw ter zake van deze leveringen in aftrek gebracht. De Bulgaarse belastingdienst heeft controles uitgevoerd bij de leveranciers van LVK en is, ondanks het feit dat LVK leveringsbonnen, weegcertificaten en vrachtbrieven heeft overlegd, tot de conclusie gekomen dat niet is aangetoond dat de leveringen daadwerkelijk zijn verricht en LVK daarom geen recht heeft op aftrek van de op de facturen vermelde voorbelasting. Aan LVK is vervolgens een wijzingsaanslag opgelegd, die zij bestrijdt. Na afronding van de controles en bij het opleggen van wijzigingsaanslagen aan de leveranciers van LVK bleek dat zij de door hen in rekening gebrachte btw niet hoefden te herzien. 

In deze zaak oordeelt het HvJ EU dat een ondernemer de btw verschuldigd is die door hem op de factuur is vermeld, ongeachte of werkelijk een belastbare handeling is verricht (de zogeheten “art. 37-btw”). Uit het feit dat een ondernemer de door hem  in rekening gebrachte btw niet hoeft te herzien, kan volgens het HvJ EU niet worden afgeleid dat de belastingdienst erkent dat de factuur overeenstemt met een belastbare handeling die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Het beginsel van fiscale neutraliteit, het evenredigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel verzetten zich in casu niet tegen een weigering van de aftrek door LVK, ook indien geen herziening van de btw bij de leverancier heeft plaatsgevonden. Indien wordt aangenomen dat de leveringen niet daadwerkelijk zijn verricht, moet echter – zonder dat daarbij van de afnemer wordt verlangd dat hij controles uitvoert die hij niet hoeft uit te voeren – worden aangetoond dat de afnemer wist of behoorde te weten dat de handeling deel uitmaakte van een btw-fraude. De verwijzende rechter zal dit na moeten gaan.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op