15 november 2012Geen onderscheid privaat- en publiekrechtelijke instellingen btw-vrijstelling ambulante thuiszorg

De Duitse wetgeving heeft aan de vrijstelling van ambulante zorgprestaties voor zieken en zorgbehoevenden (zie 8.2.5) de voorwaarde verbonden dat bij de betrokken privaatrechtelijke instellingen de verpleegkosten in het voorgaande kalenderjaar in ten minste tweederde van de gevallen geheel dan wel grotendeels moesten zijn gedragen door wettelijke instellingen van sociale verzekering of bijstand.

Aan Ines Zimmermann, leidinggevende van een ambulante verpleegdienst die voornamelijk particulier betalende cliënten had, werd op basis van bovengenoemde wetgeving de vrijstelling geweigerd. Als reden hiervoor gaf de Duitse regering aan dat zij een dergelijke voorwaarde stelt in verband met de erkenning als instelling van sociale aard voor andere dan publiekrechtelijke instellingen. Zimmermann is hiertegen in verweer gekomen, mede omdat zij reeds beschikte over documenten van het stadsbestuur waaruit bleek dat zij op grond van het sociaal recht reeds erkend werd als instelling van sociale aard. Zij was van mening dat de uitsluiting strijdig was met het beginsel van fiscale neutraliteit. Volgens de Duitse regering moet het beginsel van fiscale neutraliteit echter niet aldus worden opgevat dat gelijke diensten gelijk moeten worden belast, maar dat identieke belastingplichtigen dezelfde voorwaarden moeten vervullen om te worden vrijgesteld.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het – gelet op het beginsel van fiscale neutraliteit – niet toegestaan is om de bovengenoemde voorwaarde te stellen aan privaatrechtelijke instellingen voor ambulante zorgprestaties (zoals Zimmermann), wanneer deze voorwaarde geen gelijke behandeling tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke instellingen kan verzekeren, voor zover het gaat om  de erkenning van instellingen als instelling van sociale aard. Daarnaast acht het HvJ EU “de tweederdegrens” in het voorgaande kalenderjaar in strijd met de btw-richtlijn indien deze voorwaarde erop neerkomt dat de toepassing in het eerste of zelfs in de twee eerste kalenderjaren is uitgesloten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op