5 augustus 2015Geen naheffing btw-aftrek woon-/werkpand mogelijk na verstrijken wettelijke naheffingstermijn

Het is de inspecteur naar het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden niet toegestaan om niet voldane btw, die in 2005 had moeten worden nageheven, na het verstrijken van de wettelijke naheffingstermijn alsnog via toepassing van de herzieningsregeling bij een belastingplichtige terug te halen. 

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) en zijn echtgenote die gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden hebben in 2005 een woon-/werkpand laten bouwen. Met de B.V. van de dga is een huurovereenkomst gesloten voor de verhuur van de hal, het toilet, het kantoorgedeelte met afgescheiden post- en opslagruimte en een etageverdieping voor dossieropslag met ingang van 1 mei 2005. De huursom bedraagt € 1.500 excl. btw per maand. In de huurovereenkomst is geopteerd voor btw-belaste verhuur. Op 7 mei heeft de dga een formulier ‘Opgaaf Gegevens startende onderneming’ bij de Belastingdienst ingediend die door de dga is ondertekend met de aanduiding ‘eigenaar’. 

Per brief van 10 mei 2005 heeft de dga verzocht om teruggaaf van alle btw op de aanschafkosten van het pand. Subsidiair is verzocht om een teruggaaf voor het zakelijk gebruikte deel. In deze brief wordt aangegeven dat de dga het pand geheel tot zijn bedrijfsvermogen rekent en dat het pand wordt verhuurd aan de B.V. van de dga. Het pand is op 1 juli 2005 in gebruik genomen. Tot 1 juli 2005 huurde de B.V. van de dga elders kantoorruimte voor € 750 per maand. Aanvankelijk heeft de dga de btw gedeeltelijk teruggekregen, maar na het maken van bezwaar tegen de teruggaafbeschikking heeft de dga alsnog de volledige aanschaf-btw teruggekregen. In de jaren 2007 t/m 2011 heeft de dga jaarlijks € 18.000 plus btw in rekening gebracht en in 2012 € 6.000 plus btw. In 2011 heeft de inspecteur geconstateerd dat geen heffing over het privégebruik is aangegeven, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in naheffingsaanslagen over 2007, 2008 t/m 2011 en 2012. Hierbij is -omdat de dga geen informatie heeft verschaft- het privégebruik gesteld op 90% (2007-2011) respectievelijk 96,67% (2012). 

Na afwijzing van het bezwaar tegen deze naheffingsaanslagen is door de dga beroep ingesteld bij Rechtbank Gelderland, die aannemelijk achtte dat het gehele pand is verhuurd aan de B.V. Omdat het pand ook wordt bewoond, kon volgens de rechtbank niet voldaan zijn aan het 90%-criterium waardoor de verhuur van het woon/werkpand btw-vrijgesteld is. 

In hoger beroep oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden dat, nu vaststaat dat het pand op 1 juli 2005 voor vrijgestelde prestaties in gebruik is genomen, de dga de ter zake van de aanschaf in aftrek gebrachte btw opnieuw op aangifte had moeten voldoen in het tijdvak waarin de ingebruikneming heeft plaatsgevonden, dus in de aangifte over het derde kwartaal van 2005. De dga heeft dit niet gedaan en de inspecteur heeft vervolgens nagelaten de niet voldane btw over dat tijdvak na te heffen. De wettelijke naheffingstermijn van vijf jaren is inmiddels verstreken en hetis niet mogelijk de niet voldane en niet nageheven btw alsnog via toepassing van de herzieningsregeling bij belanghebbende terug te halen, aldus het hof. De naheffingsaanslagen en de beschikkingen heffings- en belastingrente moeten daarom worden vernietigd. 

Zie