4 mei 2018Geen btw-compensatie gemeente Nisserwaard voor terbeschikkingstelling sportaccommodatie aan basisschool

Rechtbank Den Haag oordeelt dat gemeente Nisserwaard geen recht heeft op btw-compensatie.

Wet op het btw-compensatiefonds (hierna: Wet BCF)

De afweging die overheden maken tussen inbesteden (het zelf uitvoeren van activiteiten) en uitbesteden werd beïnvloed door de heffing van btw. Doelstelling van de introductie van de Wet BCF was door de invoering van een btw-compensatiefonds was een einde te maken aan de afweging die overheden maken tussen inbesteden (het zelf uitvoeren van activiteiten) en uitbesteden. In art. 4, lid 1 Wet BCF is opgenomen dat het recht op een bijdrage (voor gemeente) wordt uitgesloten voor de btw op de in art. 3 bedoelde goederen en diensten welke gebezigd worden: 1. Om verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld te worden aan een of meer individuele derden, of 2. Voor het verrichten van prestaties, al dan niet tegen vergoeding, die, indien zij door een ondernemer worden verricht, zijn vrijgesteld ingevolge art. 11 Wet OB.

Feiten

De gemeente Nissewaard (hierna: gemeente) is in 2009 gestart met de bouw van een nieuwe sporthal. De sporthal is in oktober 2012 in gebruik genomen. De gemeente stelt de sporthal gratis ter beschikking aan een basisschool. In de avonduren wordt de sporthal ter beschikking gesteld aan particulieren en aan een badmintonvereniging. De met betrekking tot de bouw van de sporthal in de jaren 2009 tot en met 2012 aan haar in rekening gebrachte btw, heeft de gemeente op haar btw-aangifte volledig in aftrek gebracht.

Procedure

De inspecteur heeft de in aftrek gebrachte btw (gedeeltelijk) nageheven, omdat de sporthal om niet ter beschikking wordt gesteld aan een basisschool. De gemeente is met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de sporthal aan de bassischool geen btw-ondernemer.

De gemeente compenseert vervolgens de btw die niet op de aangifte in aftrek mag worden genomen bij het btw-compensatiefonds. Bij de ter beschikking stelling van de sporthal aan de basisschool is volgens de gemeente sprake van een ter beschikkingstelling aan de collectiviteit van (jeugdige) inwoners met als doel het stimuleren en bevorderen van de lichamelijke beweging en gezondheid van kinderen, waardoor de uitsluitingsgrond van art. 4, lid 1, onderdeel a, van Wet BCF niet van toepassing is. Van een verstrekking aan een individuele derde is volgens de gemeente namelijk geen sprake.

In geschil is of de gemeente voor de jaren 2009 tot en met 2012 recht heeft op een aanvullende bijdrage uit het btw-compensatiefonds voor de terbeschikkingstelling aan de basisschool. Niet in geschil is dat de gemeente geen btw-ondernemer is met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de sporthal.

Rechtbank

Rechtbank Den Haag oordeelt onder verwijzing naar de wetgeschiedenis en naar HR 18 november 2016 (nr. 12/026833) dat indien de gemeente anders dan als ondernemer een goed of dienst niet voor zichzelf bezigt alleen recht op compensatie bestaat indien geen sprake is van het verstrekken, verlenen of het ter beschikking stellen aan een of meer individuele derden, met dien verstande dat een prestatie aan de collectiviteit van inwoners niet als een prestatie aan een of meer individuele derden wordt aangemerkt.

Nu niet in geschil is dat de gemeente de sporthal aan de basisschool ter beschikking stelt, dat de basisschool geen recht op aftrek van voorbelasting zou hebben gehad indien zij de kosten van de sporthal zelf zou hebben gedragen en dat de basisschool de sporthal vervolgens gebruikt voor het verzorgen van het bewegingsonderwijs ten behoeve van haar leerlingen, is volgens de rechtbank sprake van de terbeschikkingstelling van de sporthal aan een individuele derde. De Wet op het primair onderwijs verplicht de gemeente enkel te voorzien in lokalen/ruimten ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Het is vervolgens de wettelijke verplichting van de basisschool om zorg te dragen voor de feitelijke uitvoering van het bewegingsonderwijs. De rechtbank komt de conclusie dat het recht op btw-compensatie is uitgesloten voor de gemeente.

Wij zijn het eens met de uitspraak van de rechtbank. Uit de parlementaire geschiedenis van de Wet BCF volgt dat het gemeenschappelijk kenmerk van de in art. 4, lid 1 a genoemde bestedingen is dat deze in feite ten goede komen van derden die, als zij de bestedingen zelf zouden hebben, geen of slechts gedeeltelijk recht hebben op aftrek van voorbelasting, zoals ondernemers die geheel of gedeeltelijk vrijgestelde prestaties verrichten in de zin van de Wet OB. De desbetreffende goederen en diensten zijn dus niet voor het eigen ge- of verbruik van de gemeente bestemd, maar komen als subsidie of gift ten goede van derden die niet volledig of hoofdzakelijk, dit willen zeggen voor ten minste 70%, recht op aftrek van voorbelasting zouden hebben, indien ter zake btw aan hen in rekening zou worden gebracht. Door het uitsluiten van de bijdrage in deze gevallen wordt geanticipeerd op ongewenst gebruik dat van de bijdrage zou kunnen worden gemaakt. Aangezien het de wettelijke verplichting is van de basisschool om zorg te dragen voor de feitelijke uitvoering van het bewegingsonderwijs wordt de sporthal niet gebruikt voor het eigen ge- of verbruik van de gemeente.

Als de gemeente het openbaar onderwijs niet heeft geprivatiseerd dan lijkt recht op compensatie van btw te bestaan. De gemeente stelt dan immers geen sporthal beschikbaar, maar gebruikt het zelf. Voor meer informatie over het btw-compensatiefonds zie paragraaf 1.5.4. van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op