10 maart 2017Geen btw-aftrek voor huisvesting uitzendkrachten

De aftrek van btw op bepaalde personeelsverstrekkingen die een werkgever aan zijn personeel verstrekt, zijn uitgesloten op grond van het BUA. Het gaat daarbij onder andere om het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting, uitkeren van loon in natura, geven van gelegenheid tot sport, ontspanning of privé-vervoer, dan wel voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel. Recent heeft Rechtbank Gelderland moeten beslissen of de btw-aftrek voor de huisvesting van uitzendkrachten is uitgesloten op grond van het BUA.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een uitzendbureau stelt met name buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking aan opdrachtgevers. Deze buitenlandse uitzendkrachten zijn voornamelijk werkzaam in de gevelbouw en in mindere mate in de afbouw, het schildersbedrijf, de installatietechniek en de scheepsbouw. Het uitzendbureau regelt voor deze buitenlandse uitzendkrachten een verblijfplaats in de nabijheid van hun werkplaats. Het gaat daarbij om hotels, pensions en vakantiewoningen. De uitzendkrachten betalen hiervoor geen vergoeding. In geschil is of de voorbelasting met betrekking tot het ter beschikking stellen van de verblijfsplaatsen aan de buitenlandse uitzendkrachten voor aftrek in aanmerking komt.

De rechtbank oordeelt dat het verlenen van huisvesting aan het personeel van de ondernemer als categorie wordt genoemd in art. 1, aanhef en onder c van het BUA. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in de soort huisvesting of het al dan niet tijdelijk ter beschikking stellen van huisvesting. Dit brengt mee dat de door de uitzendbureau aan haar personeel beschikbaar gestelde verblijfplaatsen onder het begrip huisvesting vallen en daarmee dat de aftrek op grond van het BUA is uitgesloten. Het beroep van de uitzendbureau dat sprake is van bijzondere omstandigheden, wordt verworpen. De rechtbank geeft aan dat in dit geval geen ruimte en reden is om de Fillibeck-criteria van het HvJ EU toe te passen, die door de Hoge Raad zijn toegepast op de algemene en niet specifiek omschreven categorie van ‘andere persoonlijke doeleinden van het personeel’. De categorie ‘huisvesting’ is namelijk heel specifiek en als zodanig uitgesloten van aftrek, zonder dat hiervoor een nadere uitleg of invulling nodig is die ruimte geeft om de jurisprudentie van het HvJ EU toe te passen. Hierbij moet bedacht worden dat het Fillibeck-arrest betrekking had op de heffing over het privégebruik en niet op een aftrekuitsluiting. Zelfs als de terbeschikkingstelling van huisvesting noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van eiseres, is de uitsluiting van de aftrek in het BUA in overeenstemming met het Europese btw-recht. Dit heeft te maken met de zogenoemde standstill-bepaling dat inhoudt dat aftrekuitsluitingen die al bestonden voor de invoering van de Zesde richtlijn gewoon gehandhaafd mogen worden. Het beroep wordt ongegrond verklaard.

 In het Fillibeck-arrest heeft het HvJ – kort gezegd – geoordeeld dat een heffing over het privégebruik niet aan de orde is indien de uitgaven voor de diensten aan het personeel primair in het belang van de onderneming zijn gedaan en het persoonlijk voordeel van het personeel daaraan ondergeschikt is. Hoewel dit arrest betrekking heeft op de heffing over het privégebruik, heeft de Hoge Raad dit arrest op analogische wijze toegepast op aftrekuitsluitingen voor personeelsverstrekkingen in het BUA. De rechtbank leidt uit het zogenoemde ‘Verhuiskosten-arrest’ af dat de Hoge Raad deze analogische toepassing heeft gereserveerd voor de ‘ruime en onbepaalde’ aftrekuitsluiting, zoals verstrekkingen voor ‘andere persoonlijke doeleinden van het personeel’. Uit dit arrest en het Outplacement-arrest is dit naar onze mening echter niet af te leiden. Het zou daarom voor de praktijk wenselijk zijn als deze zaak uiteindelijk op het bord van de Hoge Raad terechtkomt, zodat hij hierover duidelijkheid kan verschaffen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op