30 januari 2017Geen btw-aftrek energiebedrijf voor besturen dochterondernemingen om niet

Het houden van aandelen is in beginsel geen economische activiteit. Dit is slechts anders indien het houden van aandelen gepaard gaat met prestaties tegen vergoeding aan de deelneming(en), sprake is van bedrijfsmatige handel in aandelen of indien het houden van aandelen het rechtstreekse, noodzakelijke en duurzame verlengstuk vormt van een economische activiteit (1.6). Of het houden van aandelen een economische activiteit is, kan onder meer van belang zijn voor het recht op btw-aftrek. De prejudiciële zaak MVM laat dit (opnieuw) zien.

MVM is een energiebedrijf in eigendom van de Staat en verhuurt elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken. Deze holdingmaatschappij heeft dochterondernemingen (de ‘groep’) opgericht waarbij geen sprake is van een fiscale eenheid voor de btw. De leden van deze groep blijven dus zelfstandig belastingplichtig. MVM is verantwoordelijk voor het strategisch management van de groep. In dat verband nam zij juridische diensten en diensten af op het vlak van bedrijfsbeheer en public relations. Deze diensten waren voor haarzelf, voor de groep en voor de afzonderlijke leden van de groep. MVM heeft de betaalde btw volledig in aftrek gebracht. De belastingdienst weigert het recht op aftrek van de btw over diensten voor zover die waren gebruikt in het belang van de andere groepsleden of wanneer het bedrijfsbeheerdiensten betrof. MVM bracht de kosten namelijk niet in rekening aan haar dochtermaatschappen en ontving binnen de groep ook geen algemene vergoeding voor haar strategisch management. MVM was van mening dat de kosten voor de betrokken diensten algemene kosten waren die verband hielden met haar belaste activiteit en dat het feit dat zij de betrokken diensten niet in rekening bracht aan haar dochterondernemingen niet van invloed was op haar recht op btw-aftrek. In dit kader heeft de Hongaarse rechter prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ oordeelt bij beschikking dat MVM geen recht heeft op aftrek van de btw over de afgenomen diensten, omdat voor de inmenging in het beheer van haar dochterondernemingen geen vergoeding is ontvangen waardoor deze inmenging niet kan worden beschouwd als een economische activiteit. Het maakt daarbij niet uit dat MVM ook andere (btw-belaste) activiteiten heeft verricht, zoals de verhuur van elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken, omdat het moeilijk denkbaar is dat de betrokken diensten die zijn gebruikt in het belang van de overige groepsleden en diensten van bedrijfsbeheer rechtstreeks en onmiddellijk verband kunnen houden met die verhuuractiviteit. De verwijzende rechter dient na te gaan of dit daadwerkelijk het geval is. Mocht de verwijzende rechter tot het oordeel komen dat bepaalde van de betrokken diensten zowel met de economische activiteiten als met niet-economische activiteiten van MVM verband houden, dan is de aftrek slechts mogelijk voor het gedeelte van de kosten dat verband houdt met de handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat.

 Het HvJ doet deze zaak middels een beschikking af. Dat kan het HvJ doen wanneer de vraag identiek is aan een vraag waarover het HvJ zich reeds heeft gebogen. In het arrest Larentia+Minerva/Marenave heeft het HvJ reeds geoordeeld dat een holding die zowel economische als niet-economische activiteiten verricht (sec houden aandelen in deelnemingen) en kosten maakt die niet uitsluitend zijn toe te rekenen aan de economische activiteiten – dit moet de rechter toetsen – geen recht heeft op volledige btw-aftrek. In deze beschikking herhaalt het HvJ deze regel. MVM zou het ‘aftrekprobleem’ voor de toekomst kunnen voorkomen door een vergoeding in rekening te brengen voor het management. Hierdoor wordt het houden van aandelen een economische activiteit en kan – omdat de overige activiteiten van MVM ook btw-belast zijn – de btw op de in rekening gebrachte kosten volledig in aftrek worden gebracht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op