28 mei 2018Geen btw-aftrek advocatenkosten voor zover die zien op procedures dga

Het hof oordeelt dat de btw op de advocaatkosten die ziet op het voeren van een procedure van een dga in privé niet voor aftrek in aanmerking komt.

Feiten

Een BV dreef een groothandel in technische apparaten en toebehoren. De BV heeft in (onder meer) de jaren 2010-2014 aangiften btw ingediend waarbij zij heeft verzocht om teruggave van voorbelasting vanwege in rekening gebrachte advocaatkosten. Deze aangiften hebben geresulteerd in teruggaven.
Naar aanleiding van een boekenonderzoek is de inspecteur tot de conclusie gekomen dat de BV een deel van de in aftrek gebrachte voorbelasting niet in aftrek had mogen brengen, omdat deze zagen op privékosten van de directeurgrootaandeelhouder (dga) zelf. Volgens de inspecteur is slechts 55% van de voorbelasting aftrekbaar.

Procedure

Bij de uitspraken op bezwaar heeft de inspecteur de bezwaren gedeeltelijk gegrond verklaard en het percentage voorbelasting waarvoor aftrek wordt geweigerd verminderd naar 30%. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat 30% van de advocaatkosten betrekking heeft op de IB-procedures van de dga van de BV. De voorbelasting die hierop betrekking heeft, is volgens de rechtbank niet aftrekbaar. In geschil is dus of de btw betrekking hebbende op de advocaatkosten voor de procedures in privé, aftrekbaar zijn.

Hof

Hof’s-Hertogenbosch oordeelt dat de rechtbank terecht slechts 70% van de voorbelasting in aftrek heeft gelaten. Uit de inhoud van de door de BV in hoger beroep overgelegde stukken blijkt dat deze voor een deel zien op procedures van haar dga. Zijn procedures worden in die stukken expliciet genoemd. Volgens de rechtbank kan daarom niet gezegd worden dat de werkzaamheden van de advocaten, ook al zouden deze heel beperkt zijn, in het geheel geen betrekking hebben op de procedures van de dga. Het ligt naar het oordeel van het hof dan voor de hand dat ter zake van deze werkzaamheden kosten in rekening worden gebracht. Aangezien door de BV gesteld wordt dat er desondanks geen vergoedingen voor werkzaamheden voor de dga in rekening zijn gebracht, dient de BV aannemelijk te maken dat de in rekening gebrachte advocaatkosten slechts zien op aan de BV verleende diensten. Vaststaat echter dat een afspraak met het advocatenkantoor ontbreekt en dat de facturen ook geen aanwijzing bevatten dat de kosten enkel betrekking hebben op de procedures van de BV. De BV maakt gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat de gefactureerde bedragen slechts zien op aan de BV verleende diensten.

Voor zover de BV stelt dat ook de kosten ter zake van de procedures van haar dga vanwege het rechtstreekse verband met de onderneming van de BV als kosten van de BV moeten worden beschouwd, faalt volgens het hof haar beroep gelet op het arrest van het HvJ van 21 februari 2013, Becker, C-104/12. Een causaal verband tussen de kosten van de diensten van de advocaten ter zake van de procedures van de dga en de economische activiteit van de BV (zonder de onderneming zouden er geen juridische procedures zijn geweest) is geen rechtstreeks en onmiddellijk verband in de zin van de rechtspraak van het HvJ, volgens het hof.

Het hof komt tot de conclusie dat gelet op het bovenstaande een deel van de kosten van de diensten van de advocaten niet ziet op procedures die in rechtstreeks en onmiddellijk verband staan met de onderneming van de BV, zodat in zoverre geen aftrek van voorbelasting kan plaatsvinden. Het hof volgt de rechtbank die heeft geoordeeld dat 30% van de advocaatkosten aan privé toerekenbaar zijn. De BV moet aannemelijk maken dat slechts het door haar gestelde percentage van 5% ziet op de procedures van de dga. De BV heeft dit percentage echter niet voldoende onderbouwd.

Op grond van art. 15 Wet OB bestaat alleen recht op aftrek van voorbelasting voor zover goederen en diensten worden gebruikt voor btw-belaste handelingen. De uitspraak van het hof is in overeenstemming met het Wolfram Becker-arrest van het HvJ. In dit arrest heeft het HvJ geoordeeld dat voor een toerekening van kosten aan de btw-belaste bedrijfsactiviteiten meer nodig is dan een causaal verband. Vereist is dat de kosten ook ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten zijn gemaakt. Het is naar onze mening evident dat onderhavige kosten voor de IB-procedures van de DGA niet ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten van de BV zijn gemaakt. Omdat de BV niet aannemelijk heeft kunnen maken dat voor de IB-procedures geen extra kosten zijn gemaakt, zijn wij het eens met het oordeel van het Hof.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op