16 januari 2018Geen btw-aftrek advocatenkantoor voor incassokosten overgenomen debiteurenportefeuille

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de BV geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting met betrekking tot de debiteurenportefeuille. Er is namelijk geen sprake van diensten die onder bezwarende titel worden verricht.

Feiten

Een advocatenkantoor verricht naast de werkzaamheden op het gebied van de advocatuur ook incassowerkzaamheden voor derden. Het advocatenkantoor heeft tegen vergoeding incassoactiviteiten uitgeoefend voor een energiebedrijf en later de debiteurenportefeuille van deze energiemaatschappij overgenomen. Ten aanzien van incassowerkzaamheden met betrekking tot deze debiteurenportefeuille is door gerechtsdeurwaarders en incassobureaus btw aan het advocatenkantoor in rekening gebracht. Het advocatenkantoor wil deze btw in aftrek brengen, terwijl de inspecteur dit weigert.

Rechtbank Noord-Holland

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het advocatenkantoor geen recht heeft op aftrek van de voorbelasting met betrekking tot de debiteurenportefeuille. Vaststaat dat het advocatenkantoor voor haar werkzaamheden met betrekking tot de debiteurenportefeuille geen vergoeding in rekening heeft gebracht aan het energiebedrijf of aan enige andere derde. Hierdoor is volgens de rechtbank geen sprake van diensten die onder bezwarende titel worden verricht. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat er ook geen verband bestaat tussen de vergoedingen die het advocatenkantoor in het verleden van het energiebedrijf heeft ontvangen en de werkzaamheden die na de overname van de debiteurenportefeuille zijn verricht, omdat het advocatenkantoor op geen enkele wijze inzicht geeft in de afspraken in de afspraken die zij met het energiebedrijf heeft gemaakt omtrent de overname van de debiteurenportefeuille. Dat er enig verband bestaat tussen die eerdere vergoedingen en de werkzaamheden na overname van de debiteurenportefeuille is dan ook niet aannemelijk gemaakt, aldus de rechtbank.

Verder stelt de rechtbank dat het advocatenkantoor evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat de gemaakte incassokosten tevens betrekking hebben op haar overige economische activiteiten (advocatuurlijke werkzaamheden of incassowerkzaamheden die zij tegen vergoeding verricht) en kunnen deze kosten niet worden aangemerkt als algemene kosten. Gezien het feit dat incassokosten over het algemeen worden gemaakt teneinde betaling door de debiteur af te dwingen, acht de rechtbank aannemelijk dat het advocatenkantoor deze kosten ook zou hebben gemaakt wanneer zij voor het overige geen economische activiteiten zou verrichten.

Recht op btw-aftrek is uitsluitend mogelijk indien en voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan aftrekgerechtigde prestaties. De belastingplichtige die stelt dat hij recht op btw-aftrek heeft, moet dit aannemelijk maken. Met betrekking tot de debiteurenportefeuille wordt er geen vergoeding in rekening gebracht, waardoor geen sprake is van een belaste prestatie. De btw op de kosten voor deze activiteit is daarom in beginsel niet aftrekbaar. Dat is slechts anders indien het advocatenkantoor aannemelijk maakt dat de kosten onlosmakelijk verband houden met de aftrekgerechtigde werkzaamheden als advocatenkantoor. Het advocatenkantoor is hierin niet geslaagd. Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op