18 april 2016Gedeeltelijke betaling btw-schuld bij schuldeisersakkoord niet in strijd met Unierecht

 

Het HvJ is van oordeel dat het Unierecht zich niet verzet tegen een aanvaarding van een gedeeltelijke betaling van de btw-schuld door een ondernemer in financiële moeilijkheden in het kader van een preventief schuldeisersakkoord.

In de zaak Degano Trasporti S.a.S. di Ferrucio Degano & C. (hierna: Degano) gaat het om de vraag of de Italiaanse regeling voor een preventief (schuldeisers)akkoord voor insolvente ondernemers en ondernemers in financiële moeilijkheden in strijd is met het Unierecht indien dit akkoord inhoudt dat de btw-vordering slechts gedeeltelijk wordt betaald (1) én naar verwachting in geval van vereffening in faillissement geen groter deel van die btw-schuld zou worden voldaan (2). Het Italiaanse Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het Unierecht een integrale betaling van de btw-vordering eist, maar Tribunale di Udine betwijfelt of deze uitleg de juiste is en heeft deze vraag voorgelegd aan het HvJ.

Het HvJ stelt, onder verwijzing naar de conclusie van A-G Sharpston, vast dat de Italiaanse procedure van een preventief schuldeisersakkoord aan strikte toepassingsvoorwaarden is verbonden die ertoe strekken waarborgen te bieden met name inzake de inning van bevoorrechte schuldvorderingen, en dus van de btw-vorderingen. In de eerste plaats impliceert de procedure dat de insolvente ondernemer zijn volledige vermogen liquideert om zijn schulden aan te zuiveren. Als dit vermogen ontoereikend is om alle schuldvorderingen te betalen, is gedeeltelijke betaling van een bevoorrechte schuldvordering slechts aan de orde indien een onafhankelijke deskundige heeft verklaard dat de belastingdienst in geval van faillissement geen betere behandeling ten deel zal vallen. De procedure van een preventief akkoord kan dan ook grond zijn voor de vaststelling dat de betrokken lidstaat, gelet op de insolventie van de ondernemer, zijn btw-vordering niet voor een groter deel kan innen. Vervolgens moet over het voorstel door alle schuldeisers worden gestemd (met inbegrip van de staat indien het voorstel voorziet in een gedeeltelijke betaling van de btw) en kunnen tegenstemmende schuldeisers bij de rechter opkomen tegen het akkoord. Gelet op deze voorwaarden acht het HvJ het niet in strijd met de verplichting van een EU-lidstaat om de volledige btw te innen en een doeltreffende inning te waarborgen, om gedeeltelijke inning van een btw-vordering in een procedure van een preventief schuldeisersakkoord toe te staan.

 Deze zaak betreft een Italiaanse regeling voor een schuldeisersakkoord. De zaak kan daarom niet één-op-één naar de Nederlandse situatie vertaald worden. In Nederland werkt de Belastingdienst slechts mee aan een schuldeisersakkoord indien het ontvangen deel van de belastingschuld minimaal het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan de concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd, (zowel absoluut als relatief) een substantiële omvang heeft en ten minste van dezelfde omvang is als kan worden verkregen door executiemaatregelen. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de Belastingdienst noch in uitkeringspercentage noch in de betalingstermijn mag worden achtergesteld bij gelijkbevoorrechte schuldeisers, dat de fiscale verplichtingen die opkomen tijdens de behandeling van het verzoek om kwijtschelding tijdig en volledig moet worden nagekomen en bij het voortzetten van de onderneming na het akkoord geldt als voorwaarde dat hiervoor reële vooruitzichten aanwezig moeten zijn. Door de Belastingdienst wordt niet geëist dat de btw-schuld integraal wordt voldaan (voor de schuld van douanerechten geldt die eis wel). Indien de schuldeisers het niet betaalde gedeelte van hun vordering niet kwijtschelden, maar overdragen aan een derde of omzetten in aandelenkapitaal verleend de Belastingdienst geen medewerking aan het akkoord. Gelet op deze waarborgen zal dit beleid naar onze mening geen strijd opleveren met het Unierecht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op