9 juli 2014Fundamentele wijziging btw-behandeling zzp-ers en maatschappen in de zorg

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een drietal btw-onderwerpen, namelijk: het btw-tarief voor isolatiematerialen, de btw-vrijstelling voor zzp-verpleegkundigen en de motie Van der Linde/Oosenbrug over de ontkoppeling van btw-(identificatie)nummers bij zzp-ers.

Hoewel uit overleg met de stichting Spaar het Klimaat, de stichting Belangenbehartiging Vloerisolatiebedrijven Nederland en de Vereniging Na-isolatiebedrijven in Nederland is gebleken dat een aantal isolatiebedrijven er niet in zijn geslaagd om de btw-verhoging per 1 januari 2014 af te wentelen op de klant, vormt dit voor de staatssecretaris onvolvoende aanleiding om een overgangsregeling te treffen. De btw-verhoging voor isolatiematerialen die gebruikt worden bij het isoleren van woningen vloeit voort uit een geubliceerde en voor iedereen kenbare wet. Tot 23 december 2013 stond op de webste rijksoverheid.nl nog de mededeling dat het isoleren van woningen belast is met 6% btw, maar het is vaste rechtspraak dat aan dergelijke uitingen geen in rechte te beschermen vertrouwen kan worden ontleend. Als desondanks toch een overgangsregeling zou worden getroffen is -aldus de staatssecretaris- de precendentwerking niet te overzien.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verpleegkundige met een opleiding tot anesthesiemedewerker die op grond van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden als anesthesieverpleegkundige verricht aan en in het ziekenhuis geen btw hoeft te voldoen. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeld dat een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers vrijgesteld is van btw-heffing voor de werkzaamheden van operatieassistent en/of anesthesiemedewerker aan en in het ziekenhuis op grond van een overeenkomst van opdracht. Deze arresten vormen volgens de staatssecretaris een fundamentele wijziging van de btw-behandeling van zzp-ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten. Vanaf de datum van dit arrest zijn zzp-ers en maatschappen vrijgesteld van btw-heffing voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele BIG-beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Voorwaarde is dat geen sprake is van een detacheringsovereenkomst en ook geen sprake is van een verhouding van ondergeschiktheid ten aanzien van de arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling. Wanneer de zzp-ers of maatschappen voor de datum van het arrest (tijdig) bezwaar hebben gemaakt tegen de voldoening van btw of een btw-naheffingsaanslag dan geldt de btw-vrijstelling ook voor dat tijdvak. Detachering van medisch persoon blijft belast met 21% btw.

Ten slotte geeft de staatssecretaris aan dat de uitvoering van de motie Linde/Oosenbrug, die inhoudt dat de regering wordt verzocht om bij btw-(identificatie)nummers van zzp-ers niet aan te sluiten bij het burgerservicenummer (bsn), geen begaanbare weg is. In de eerste plaats zou ook een niet aan het bsn gekoppeld btw-nummer een persoonsidentificerend nummer zijn in de zin van de Wet op de bescherming persoonsgegevens. Kortom, het privacyprobleem dat volgens sommigen uit het gebruik van zo’n nummer voortvloeit wordt hiermee niet opgelost. Daarnaast is de kans op identiteitsfraude bij het proces van btw niet zodanig groot dat het een algemene wijziging m.b.t. het btw-nummer rechtvaardigt. Ten slotte zou een apart btw-nummer naast het bsn voor dezelfde persoon leiden tot dusdanige foutrisico’s dat de massale uitvoering en handhaving van btw niet meer kan worden gewaarborgd.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op