21 juni 2012Fiscus mag controletaken niet afwentelen op btw-ondernemer

IIndien een btw-ondernemer met zijn aankoop deelneemt aan een keten waarin btw-fraude plaatsvindt, moet zijn btw-aftrek geweigerd worden indien hij dit wist of had moeten weten. In de zaken ‘Mahagében’ en ‘Pétér David’ staat de vraag centraal of Hongarije de btw-aftrek mag weigeren op grond van het enkele feit dat de opsteller van de factuur of één van zijn onderaannemers onregelmatigheden heeft begaan zonder dat de fiscus op basis van objectieve gegevens aantoont dat de btw-ondernemer wist of had moeten weten dat de aankoop onderdeel uitmaakt van btw-fraude door de opsteller van de factuur of een marktdeelnemer in een eerder stadium van de handelsketen. Naar het oordeel van het HvJ EU is dit niet toegestaan. De fiscus mag de aftrek slechts weigeren indien zij aantoont dat de ondernemer wist of had moeten weten van de btw-fraude in de handelsketen. Ook het weigeren van de aftrek bij een afnemer te goeder trouw op grond van het feit dat deze zich er niet van heeft vergewist dat de opsteller van de factuur btw-ondernemer was, de betrokken goederen in bezit had, de goederen kon leveren en zijn aangifte en betalingsverplichting jegens de fiscus is nagekomen, is naar het oordeel van het HvJ EU in strijd met de btw-richtlijn. Hierdoor zou de fiscus immers controletaken op de btw-ondernemer afwentelen.

De strekking van dit arrest is dat de aftrekweigering wegens btw-fraude niet zomaar toegepast mag worden. Een dergelijke maatregel is pas aan de orde indien de Belastingdienst aan de hand van objectieve gegevens bewijst dat de btw-ondernemer van de btw-fraude in de handelsketen op de hoogte was dan wel hiervan op de hoogte had moeten zijn. Het is dus niet toegestaan om de btw-aftrek te weigeren, tenzij de ondernemer bewijst dat hij niet wist en ook niet kon weten dat hij met zijn aankoop deelnam in een keten waarin btw-fraude plaatsvindt.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op