6 november 2014Enkel afnemen van examens niet vrijgesteld van btw-heffing

De fiscale eenheid Stichting X B.V. (hierna: X) is het ‘kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven’ en houdt zich onder meer bezig met het afnemen van examens voor beroepsopleidingen in de sectoren economie, administratie en beveiliging. Daarnaast is X actief in de medische sector. 

De fiscale eenheid X omvat een tweetal entiteiten. De Stichting Exameninstelling Toezicht Houders (ExTH)  neemt voor eigen rekening en risico kwalificerende afsluitende examens af en geeft diploma’s af. Met de examens kunnen diploma’s en certificaten worden verworven die toegang verlenen tot de uitoefening van beroepen in de publieke veiligheid. De examinering staat onder toezicht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Stichting Exameninstelling Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS) is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening belast met de examinering en diplomering in de financiële sector. De examinering staat onder toezicht van het Ministerie van Financiën. Beide stichtingen staan sinds 2010 voor een periode van vier jaar ingeschreven in het CRKBO. De afnemers van de stichtingen zijn mbo-scholen, particuliere opleiders (al dan niet ingeschreven in het CRKBO) en examenkandidaten die de benodigde kennis zelf hebben verworven, bijvoorbeeld door zelfstudie, werkervaring en/of bedrijfstrainingen. 

Eind 2012 is tussen X en de inspecteur van de Belastingdienst een discussie ontstaan over de toepassing van de onderwijsvrijstelling op het afnemen van examens door X. In deze discussie heeft X aangegeven dar zij niet in alle gevallen vast kan stellen waar de geëxamineerden het aan het examen voorafgaande onderwijs hebben genoten. X is van mening dat het afnemen van examens een dienst vormt die nauw samenhangt met het verstrekken van onderwijs. De inspecteur meent daarentegen dat het uitsluitend het afnemen van examens volgend op het verstrekken van onderwijs is vrijgesteld.

Rechtbank Gelderland heeft in deze zaak, onder verwijzing naar het arrest Horizon College (zie 8.2.10.2?), geoordeeld dat het enkel afnemen van examens niet valt onder het verstrekken van onderwijs. Doorslaggevend daarvoor is dat – ook naar het spraakgebruik – voor het geven van onderwijs essentieel is dat kennis en/of vaardigheden worden overgedragen, terwijl bij het examineren van kennis en/of vaardigheden geen sprake is van kennisoverdracht, maar slechts van toetsing van kennis. Dat beide stichtingen zijn ingeschreven in het CRKBO, doet hieraan volgens de rechtbank niet af. Uit het Horizon College-arrest volgt namelijk dat handelingen, die niet uit zichzelf onder het begrip ‘onderwijs’ vallen, niet vanwege het enkele feit dat zij worden verricht door een organisatie die als onderwijsinstelling is erkend of geregistreerd onder de onderwijsvrijstelling vallen. Het feit dat de examinering onder toezicht van een publiekrechtelijk lichaam, namelijk een ministerie, staat, doet evenmin af aan het oordeel dat geen sprake is van het verstrekken van onderwijs, zo volgt uit het Horizon College-arrest. Tot slot is geen sprake van schending van het neutraliteitsbeginsel, nu de beperking van de vrijstelling tot examinering waarbij voorafgaand onderwijs is verstrekt in overeenstemming is met het doel en de strekking van de onderwijsvrijstelling in de btw-richtlijn.

Zie 8.2.10 voor meer informatie over de onderwijsvrijstelling.??

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op