5 januari 2017EC: voorstel btw-verlegging bij aankoop van € 10.000 of meer

Verschillende EU-lidstaten hebben de wens geuit om een algemene btw-verleggingsregeling te mogen invoeren als anti-fraudemaatregel. De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om dit (onder voorwaarden) mogelijk te maken. Deze anti-fraudemaatregel heeft een tijdelijk karakter en geldt tot 30 september 2022.

Het is reeds jaar en dag bekend dat er in de EU miljarden euro’s aan btw door btw-fraude niet wordt geïnd. Om deze btw-fraude te bestrijden hebben enkele lidstaten de wens geuit om een algemene btw-verleggingsregeling in te voeren. Een btw-verleggingsregeling voorkomt dat een fraudeur btw in rekening gebracht krijgt die hij in aftrek kan brengen of terugvragen zonder dat hij zelf de door hem verschuldigde btw voldoet. Door de verleggingsregeling ‘plus en mint’ de koper de btw immers in dezelfde btw-aangifte. De invoering van een algemene btw-verleggingsregeling heeft echter als nadeel dat het heffingsrisico wordt verlegd naar de laatste schakel in de handelsketen. Voldoet de laatste schakel in de keten de verschuldigde btw niet dan ontvangt de Belastingdienst in het geheel geen btw. Op grond van de huidige regeling ontvangt de Belastingdienst per handelsschakel een beetje van de btw, het saldo van de verschuldigde btw minus de aftrekbare btw, over de prijs die de eindverbruiker betaalt. Bovendien geldt dat de laatste schakels, zoals de winkeliers, in de handelsketen vaak kleinere (en minder draagkrachtige) btw-ondernemers zijn dan btw-ondernemers in eerdere schakels, zoals groothandels. Dat niet alle lidstaten de algemene btw-verleggingsregeling wenselijk achten, is daarom te begrijpen.

De Europese Commissie stelt voor om lidstaten tot en met 30 september 2022 de mogelijkheid te bieden om een btw-verleggingsregeling in te voeren voor alle transacties met een factuurbedrag van € 10.000 of meer. Een lidstaat mag echter pas tot invoering van deze maatregel overgaan indien hij een bovengemiddeld btw-inningsprobleem heeft (5% boven het gemiddelde in de EU), van de niet-ontvangen btw meer dan 25% het gevolg is van btw-fraude en andere anti-fraudemaatregelen niet voldoende zijn om de btw-fraude te bestrijden. Daarnaast mag een lidstaat tot invoering van de algemene btw-verleggingsregeling overgaan indien een lidstaat waaraan hij grenst de algemene btw-verleggingsregeling heeft ingevoerd, hierdoor een serieus risico bestaat dat de btw-fraude daardoor wordt verlegd naar het buurland en overige anti-fraudemaatregelen niet afdoende zijn om deze btw-fraude te bestrijden. Lidstaten die de algemene btw-verleggingsregeling invoeren moeten ook geschikte en effectieve digitale rapporteringsverplichtingen opleggen aan degenen die producten ontvangen of verkopen met toepassing van de algemene btw-verleggingsregeling. Daarnaast zijn de lidstaten ook verplicht tot een tussentijdse evaluatie en een evaluatie na beëindiging.

 De Europese Commissie heeft al eerder aangegeven geen voorstander te zijn van deze anti-fraudemaatregel, maar heeft blijkens dit voorstel toch gehoor gegeven aan de andersluidende wens van enkele lidstaten (Tsjechië, Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije en Slowakije). Gelet op de voorwaarden die aan de invoering van een algemene btw-verleggingsregeling worden gesteld, achten wij de kans klein dat Nederland tot deze maatregel kan overgaan. Overigens zijn ons ook geen signalen bekend dat Nederland tot een dergelijke anti-fraudemaatregel zou willen overgaan. Voor Nederlandse btw-ondernemers die internationaal zaken doen kan de invoering van een algemene btw-verleggingsregeling in een lidstaat consequenties hebben voor de btw-registratie- en aangifteverplichtingen en de administratieve en factureringsverplichtingen. Maar voordat het zover is, zullen de ministers van de EU eerst moeten instemmen met dit voorstel van de Europese Commissie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op