5 september 2014Door gemeenten gevreesde verruiming sportvrijstelling niet per 1 januari 2015

In het Bridport and West Dorset Golf Club-arrest van het HvJ is beslist dat de btw-vrijstelling voor ‘sommige diensten die nauw samenhangen met sportbeoefening door instellingen zonder winstoogmerk aan personen die aan sport doen’ niet beperkt mag worden tot diensten aan de leden. In Nederland is de btw-vrijstelling voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening wel beperkt tot diensten van sportverenigingen aan haar leden. Om die reden is het geen verrassing dat de staatssecretaris de btw-vrijstelling wil aanpassen. Wel is het opvallend dat hiervoor reeds tweemaal Kamervragen zijn gesteld en dat de staatssecretaris in zijn antwoord op Kamervragen zeer behoedzaam zijn woorden kiest. Waarom?

Tot op heden is het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in een sportaccommodatie (incl. het gebruik van de aanwezige voorzieningen) door een andere entiteit dan een vereniging, zoals een (exploitatie)stichting, belast met 6% btw. Dit geldt ook indien de (exploitatie)stichting geen winst beoogt. Doordat 6% btw voldaan wordt over de exploitatieopbrengsten, mag de entiteit de btw op de investeringen volledig in aftrek brengen. Omdat de (21%) btw op de investeringen normaliter vele malen meer is dan de te betalen 6% btw over de (veelal geringe) exploitatieopbrengsten is het voor niet-aftrekgerechtigde instellingen, zoals gemeenten en scholen, voordeliger om de exploitatie van een sportaccommodatie onder te brengen in een aparte entiteit (veelal een stichting) die niet aan de btw-vrijstellingsvoorwaarden voldoet. De staatssecretaris heeft al eerder via het leerstuk van misbruik van recht geprobeerd om dergelijke btw-besparende structuren aan te pakken, maar tot op heden is die aanpak -door terughoudende toepassing van het leerstuk van misbruik van recht door de Hoge Raad- weinig succesvol gebleken.

Met het Bridport and West Dorset Golf Club-arrest van het HvJ heeft de staatssecretaris een krachtig wapen in handen om btw-besparende structuren met sportaccommodaties alsnog aan te pakken. De btw-vrijstelling voor het gelegenheid geven voor sportbeoefening in een sportaccommodatie kan namelijk worden verruimd tot alle niet-winstbeogende instellingen. Omdat de meeste exploitatiestichtingen geen winstoogmerk hebben zullen zij niet langer het 6%-tarief kunnen toepassen en hun btw-aftrekrecht verliezen. Deze voorgenomen verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening betekent voor deze instellingen zonder winstoogmerk dat de niet-aftrekbare (21%) btw op de investeringen de kostprijs voor de sportaccommodaties aanzienlijk verhoogt. De Vereniging Sport en Gemeenten schat in dat dit alleen al voor de G32 een negatief effect heeft van 200 miljoen euro op jaarbasis.

Het positieve nieuws is dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat de voorgenomen verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening niet op 1 januari 2015 in werking zal treden. Dit laat onverlet dat deze maatregel er wel gaat komen. Het is derhalve geen kwestie meer of de maatregel er gaat komen, maar wanneer. Wel is het van belang dat de staatssecretaris naar alle waarschijnlijkheid een redelijke overgangsregeling zal (en moet) treffen om de ‘lopende gevallen’ niet te confronteren met een onvoorziene en aanzienlijke extra btw-last. Indien op korte termijn investeringen in sportaccommodaties gepland staan dan verdient het aanbeveling om deze indien mogelijk reeds 2014 in gang te zetten, zodat nog gebruik kan worden gemaakt van de thans geldende regeling (en mogelijk ook de overgangsregeling). Zodra, over de verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening en de overgangsregeling meer bekend is, zal BTW-PLAZA u hierover informeren.

Wilt u deskundig advies over de mogelijkheden om btw te besparen bij de (ver)bouw van een sportaccommodatie? Neem dan contact met onze btw-specialisten op het telefoonnummer 088 – 298 98 98 of het e-mailadresinfo@btwplaza.nl!??

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op