6 februari 2014Door failliete ondernemer ten onrechte berekende btw niet aftrekbaar

De Roemeense btw-ondernemer SC Fatorie SRL (hierna: Fatorie) heeft in 2007 en 2008 bouwwerkzaamheden laten uitvoeren door SC Megasal Construc?ii SRL (hierna: Megasal), waaronder het bouwen van een varkensstal en de modernisering van een varkensbedrijf. In de loop van 2007 heeft Megasal facturen uitgereikt aan Fatorie voor de betaling van voorschotten, met toepassing van de verleggingsregeling voor bouwwerkzaamheden (zie 6.2.5). In maart 2008 heeft Megasal een totaalfactuur uitgereikt van ruim RON 1.000.000, waarvan ruim RON 168.000 aan btw. Fatorie heeft die btw aan Megasal betaald en vervolgens een verzoek tot teruggaaf ingediend bij de Roemeense fiscus. De fiscus heeft de btw in eerste instantie terugbetaald aan Fatorie, maar bij een latere boekencontrole teruggevorderd, aangezien de verleggingsregeling voor bouwwerkzaamheden niet in acht was genomen bij het opstellen van de totaalfactuur. In de tussenliggende periode was Megasal failliet gegaan en had zij de op de factuur vermelde btw niet aan de fiscus afgedragen.

Fatorie bestrijdt de vordering van de fiscus, omdat zij meent dat het feit dat niet is voldaan aan de voor de facturatie geldende voorwaarden geen afbreuk doet aan haar recht op aftrek. De Roemeense fiscus meent echter dat Fatorie haar recht op aftrek van de op de factuur vermelde btw heeft verloren, nu de factuur verkeerd is opgesteld en Fatorie heeft nagelaten de factuur te corrigeren door uit eigen beweging de verleggingsregeling toe te passen.

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat het niet in strijd is met het beginsel van fiscale neutraliteit om Fatorie het recht te ontzeggen op aftrek van de btw die door haar is betaald op basis van een verkeerd opgestelde factuur, ook nu die fout wegens het faillissement van Megasal niet kan worden verholpen. De btw die Fatorie aan Megasal heeft betaald is immers niet verschuldigd, zodat Fatorie zich niet kan beroepen op een recht op aftrek van die btw. Daarnaast, zo oordeelt het HvJ EU, is het niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel indien de fiscus binnen een vastgestelde verjaringstermijn besluit om de eerder toegekende teruggaaf te herroepen en betaling van dit bedrag en vertragingsrente te vorderen.

Zie 10.1 voor meer informatie over het recht op aftrek van voorbelasting. Dat Fatorie volgens het HvJ EU geen recht heeft op btw-aftrek is naar onze mening geen verrassing. Fatorie had onzes inziens beter direct een beroep kunnen doen op het Reemtsma-arrrest van het HvJ EU. Op grond van dit arrest had Fatorie zich met een verzoek om teruggaaf van de ten onrechte in rekening gebrachte btw direct tot de Roemeense fiscus kunnen wenden. Een btw-specialist had Fatorie derhalve een langdurende en kostbare rechtsgang kunnen besparen!

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op