20 februari 2018Distributeur van Multilevel Marketingorganisatie btw verschuldigd over verkopen en provisies

Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de door de distributeur ontvangen provisies terecht belast zijn met btw.

Feiten

Een distributeur verricht werkzaamheden voor een Multi-Level-Marketingorganisatie (hierna: MLM). De werkzaamheden bestaan uit de in-en verkoop, als zelfstandig distributeur, van parfums en cosmetica van de MLM. Binnen het zakenmodel van de MLM worden diensten of producten verkocht door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs. De distributeur krijgt directe punten als hij iemand voor haar eigen team inschrift en indirecte punten wanneer een sub-distributeur iemand inschrijft voor haar sub-team. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur btw-naheffingsaanslagen op aan de distributeur.

Procedure

In geschil is of de provisies die de distribiteur geniet op basis van haar directe en indirecte punten terecht zijn belast met btw. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de distributeur over de provisies btw verschuldigd is. Tegen deze uitspraak heeft de distributeur hoger beroep ingesteld bij het hof.

Hof

Hof ’s-Hertogenbosch stelt dat volgens vaste rechtspraak van het HvJ voor de kwalificatie van een dienst als een ‘handeling onder bezwarende titel’ enkel vereist is dat een rechtstreeks verband bestaat tussen deze dienst en een door de belastingplichtige daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie. Een dergelijk rechtstreeks verband bestaat wanneer tussen de verrichter en de ontvanger van de dienst een rechtsbetrekking bestaat in het kader waarvan over en weer prestaties worden uitgewisseld en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de werkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verrichte dienst (zie onder meer HvJ Tolsma en Bastova).

In casu geldt tussen de distributeur en MLM de afspraak dat de distributeur een hogere provisie zal ontvangen naarmate hij meer inkoop-klanten en sub-distributeurs inschrijft, hij de inkoopklanten enthousiasmeert meer producten te kopen en hij de sub-distributeurs enthousiasmeert meer producten af te zetten. Voorts neemt haar provisie toe naarmate de sub-distributeurs meer inkoopklanten en sub-distributeurs op het derde afzetniveau en volgende afzetniveaus inschrijven en deze inkoopklanten meer producten kopen en sub-distributeurs meer producten afzetten. De hoogte van de provisie is afhankelijk van het bereikte effectiviteitslevel, zoals vastgelegd in het Marketing Plan. Dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van het resultaat van verkopen in de keten, en dus een onzekere factor in zich draagt, is volgens het hof in dit kader niet relevant. Vaststaat namelijk dat de distributeur recht heeft op de in het Marketing Plan gedefinieerde vergoeding voor het uitbreiden van haar distributienetwerk waarbinnen MLM producten worden gekocht. Aldus bestaat naar het oordeel van het hof een rechtstreeks verband tussen de vergoeding die de distributeur ontvangt en de door haar aan de MLM verrichte dienst, die bestaat uit een dienst op het gebied van reclame. De door de distributeur ontvangen provisies zijn derhalve terecht belast met btw.

Wij zijn het eens met de uitspraak van het hof. In de literatuur zijn verschillende opvattingen over de belastbaarheid van winstafhankelijke vergoedingen, zoals provisies en no-cure-no-pay betalingen. Enerzijds is verdedigd dat geen sprake is van een belastbare prestatie, omdat het (onzekere) resultaat tot de betaling leidt en niet de activiteiten die tot dat resultaat hebben geleid. Anderzijds is verdedigd dat wel degelijk sprake is van een belastbare prestatie, omdat provisies en no-cure-no pay betalingen – in tegenstelling tot prijzengeld – worden betaald voor de overeengekomen prestatie. In deze visie zorgt de onzekerheid van de betaling niet voor een verbreking van het rechtstreeks verband tussen de prestatie en vergoeding. Wij zijn het hiermee eens. In de zaak Bastova werd het prijzengeld niet betaald voor de overeengekomen prestatie (de deelname aan de race), maar voor de goede rangschikking. Dat maakt dat het prijzengeld niet de vergoeding voor de overeengekomen prestatie kan zijn. Dit is mogelijk wel aanwezig bij startersprijzengeld/deelnamevergoeding. In deze zaak wordt de provisie echter ‘gewoon’ betaald voor de overeengekomen prestatie (het uitbreiden van zijn (de distributeur) distributienetwerk).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op