3 november 2015Diensten maatschap aan zorgboerderij btw-vrijgesteld

Diensten die bestaan uit het verlenen van dagbesteding, arbeidsopvang of dagopvang en die worden verricht aan zorginstellingen, instellingen van sociaal of maatschappelijk werk of personen die beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB), zijn vrijgesteld van btw-heffing. Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat dergelijke diensten door een maatschap aan een zorgboerderij eveneens kunnen delen in de vrijstelling. 

Maatschap X, bestaande uit een drietal personen met opleidingen tot bewegingsagoog/psychomotorisch therapeut, maatschappelijk werker en psycholoog, verricht activiteiten op een zorgboerderij, die is aangesloten bij een coöperatie. Deze diensten bestaan uit begeleiding tijdens sportgroepjes, een kookgroep en bij wisselende activiteiten. X sluit hiervoor in beginsel overeenkomsten met de zorgboerderij, die hiervoor deels van cliënten zelf vanuit hun PGB vergoedingen ontvangt. In een enkel geval betaalt een cliënt een vergoeding vanuit zijn PGB rechtstreeks aan X. Als sprake is van Zorg in Natura (ZIN), betaalt het zorgkantoor een vergoeding uit aan de zorgboerderij, die deze vervolgens aan X betaalt. Cliënten met een PGB betalen voor individuele begeleiding rechtstreeks aan X. 

In geschil is of de diensten die X jegens de zorgboerderij verricht en waarvoor zij vergoedingen ontvangt van de zorgboerderij, zijn vrijgesteld van btw-heffing. Niet in geschil is dat de prestaties die X rechtstreeks jegens cliënten verricht en waarvoor zij vergoedingen ontvangt vanuit het PGB van de cliënten, vrijgesteld zijn. X is van mening dat de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel g, 3° Wet OB eveneens op haar diensten van toepassing is, omdat sprake is van onderaanneming. De inspecteur is een tegengestelde mening toegedaan, omdat X zelf geen contracten heeft afgesloten met deze cliënten en dus niet rechtstreeks aan hen presteert. 

In deze zaak heeft Rechtbank Gelderland geoordeeld dat het beginsel van fiscale neutraliteit zich ertegen verzet om de in het geding zijnde diensten van X uit te sluiten van de vrijstelling. De rechtbank overweegt daarbij dat vaststaat dat X weliswaar geen landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer is, maar dat uit de rechtspraak en parlementaire geschiedenis blijkt dat de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel g, 3° Wet OB kan worden toegepast door alle ondernemers die diensten verrichten bestaande uit het verlenen van dagbesteding, arbeidstraining of dagopvang, indien zij voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in de wet. 

Vervolgens beoordeelt de rechtbank of X voldoet aan de invulling van het begrip “ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten”, zoals door de Hoge Raad gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank geldt de invulling van dit begrip namelijk niet alleen voor de vrijstelling van art. 11, lid 1, onderdeel g, 1° Wet OB (medische verzorging), maar ook voor de onderhavige casus. Nu gesteld noch gebleken is dat de maten of X als maatschap ten opzichte van de zorgboerderij juridisch in een verhouding van ondergeschiktheid staan en X onweersproken heeft gesteld dat haar maten de werkzaamheden geheel zelfstandig verrichten, zonder bemiddeling door of tussenkomst van een derde, zijn de feitelijk door de maten verrichte werkzaamheden volgens de rechtbank bepalend voor de kwalificatie. Daarbij overweegt de rechtbank dat de maten van X de werkzaamheden volledig zelfstandig en naar eigen inzicht uitvoeren, met dien verstande dat zij zich dienen te houden aan het zorgplan dat de zorgboerderij ter uitvoering van de met de cliënten gesloten overeenkomsten heeft opgesteld. De omstandigheid dat niet X, maar de zorgboerderij de overeenkomsten met zorgkantoren en cliënten met een PGB heeft gesloten, staat bovendien niet in de weg. De kwaliteit van de dienstverlening van X en een dienstverrichter die rechtstreeks jegens het zorgkantoor dan wel jegens de cliënten presteert is naar het oordeel van de rechtbank namelijk tenminste gelijk. Er is daarom sprake van soortgelijke prestaties als die van de dienstverrichters.

Zie 8.2.1 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor zorgprestaties.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op