9 juli 2013Detachering directeur basisschool vrijgesteld van btw

Een vereniging die twee christelijke basisscholen in stand hield, verrichtte onderwijsactiviteiten die zijn vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging heeft de directeur van één van haar scholen met ingang van 1 december 2009 gedetacheerd bij een andere christelijke basisschool. Aan deze detachering ligt een overeenkomst ten grondslag dat in geval van langdurige ziekte de directeuren en leerkrachten met speciale taken elkaars vangnet vormen. De vereniging heeft maandelijks het brutoloon plus 19% btw doorberekend aan de andere school. Zij heeft deze btw op aangifte voldaan en vervolgens hiertegen bezwaar gemaakt. In 2010 stellen de vereniging en de andere basisschool een intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie op. Per 1 januari 2011 is de bestuurlijke fusie een feit. 

In eerste aanleg is Rechtbank Den Haag van oordeel dat deze detachering belast is met 19% btw, omdat een directeur geen onderwijsgevende taak heeft en omdat niet aannemelijk is dat deze detachering onontbeerlijk is voor het door de inlenende basisschool verleende onderwijs. De intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie is volgens de rechtbank voorts niet voldoende om de vereniging en de inlenende basisschool als één btw-ondernemer, een fiscale eenheid, aan te merken.

 

In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag echter dat de detachering op basis van de feiten in de casus kwalificeert als een nauw met het onderwijs samenhangende activiteit en daarom is te rangschikken onder de onderwijsvrijstelling. De directeur heeft namelijk een onderwijsgevende bevoegdheid, neemt incidenteel lessen waar en heeft directietaken die gericht zijn op de kwaliteit van onderwijs, zoals het geven van leiding aan het onderwijsteam en het toewerken naar passend onderwijs. Het hof neemt daarbij bijzonder in aanmerking dat een directeur van een basisschool – zeker waar het gaat om een instelling die zich bezighoudt met het verstrekken van bijzonder onderwijs – bij uitstek een functionaris is die, in feite nog meer dan een docent, de kwaliteit van het onderwijs waarborgt, met dien verstande dat zonder de detachering van de directeur de gelijkwaardigheid van het door de inlener verzorgde bijzonder onderwijs niet te verzekeren is. De detachering is daarom vrijgesteld van btw-heffing.

 

Zie 8.2.10 voor deze uitspraak en meer informatie over de onderwijsvrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op