3 oktober 2014De btw-maatregelen in Belastingplan 2015 en herziening belastingstelsel

Mager Belastingplan 2015

In het Belastingplan 2015 heeft het kabinet de belastingmaatregelen voor 2015 gepresenteerd. Het aantal btw-wijzigingen voor 2015 in het Belastingplan 2015 is gering. Dit wil echter niet zeggen dat 2015 voor de btw geen spannend jaar wordt. In de eerste plaats omdat in 2015 de mini one stop shop-regeling voor elektronische diensten, telecommunicatiediensten en omroepdiensten in werking treedt. Daarnaast zullen in het voorjaar van 2015 nog meer btw-wijzigingen voor 2015 en/of de jaren volgen in het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015. In laatstgenoemd wetsvoorstel zal mogelijk meer bekend worden over de gevreesde verruiming van de btw-vrijstelling voor sportbeoefening. Voor dit laatste verwijzen wij u naar ons nieuwsbericht hieromtrent.

Grote plannen met de btw

Het kabinet heeft grote (toekomst)plannen met de btw. De btw moet belangrijker worden. Dat is te lezen in de contouren van de plannen van staatssecretaris Wiebes voor de herziening van het Nederlandse belastingstelsel. In dit kader geeft de staatssecretaris aan dat hij een verschuiving van belastingen op arbeid naar belastingen op consumptie (btw en accijnzen) wenselijk acht. Dit is overigens een verschuiving die past in een globale trend en toegejuicht zal worden door o.a. de Europese Commissie en de OESO. Dat de btw belangrijker moet worden, betekent -simpel gezegd- dat de btw meer moet gaan opbrengen. Dit is mogelijk door de (verdere) verhoging van het algemene en/of het verlaagde btw-tarief, de afschaffing van het verlaagde btw-tarief of de beperking van de reikwijdte van het verlaagde btw-tarief. In dit kader heeft de staatssecretaris als een optie genoemd om het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten te verhogen (kappersdiensten, reparatie fietsen etc.).

?Btw-protest

?Dit laatste zorgde voor een protest van de CNV Vakmensen, omdat de verhoging van het btw-tarief op kappersdiensten voor verlies van 5.500 banen zou zorgen. En banenverlies is in strijd met één van de doelen van de belastingstelselherziening, namelijk: het bevorderen van de werkgelegenheid. Toch blijkt uit nationaal (rapport van de Commissie van Dijkhuizen en het rapport ‘Bouwstenen voor een moderne btw’ van het CPB) en internationaal (zie o.a. Mirrlees Review) onderzoek dat aan de doelmatigheid (ontzien lage inkomens, bevordering arbeidsintensieve sectoren etc) van het verlaagde btw-tarief (sterk) getwijfeld kan worden. Echter, naar onze mening zou nader onderzoek naar de gevolgen van een afschaffing, beperking dan wel verhoging van het verlaagde btw-tarief wenselijk zijn. Hierbij zal ook aandacht besteed moeten worden aan (mogelijke) grenseffecten (lees: shoppen over de grens). Daarnaast dient een dergelijke maatregel alleen overwogen te worden indien ondernemers er per saldo op vooruitgaan (administratieve lastenverlichting, minder belasting op arbeid en/of een lager algemeen btw-tarief etc). Gezien de politieke gevoeligheid van de verhoging van de verlaagde btw-tarieven op bepaalde goederen of diensten is het niet verrassend dat de staatssecretaris weinig haast lijkt te willen maken met de herziening van het belastingstelsel. Voorlopig kunt u derhalve nog genieten van een met 6% btw belaste kappersdienst! En mocht u het gemist hebben: recent is de 98 pagina’s tellende nieuwe Toelichting op Tabel I verschenen waarin de reikwijdte van het 6%-tarief wordt toegelicht.

Welke btw-wijzigingen er ook (mogen) komen, wij houden u op de hoogte! Wilt u deskundig advies, een second opinion, een inhouse training of bijstand in een bezwaar- of beroepsprocedure inzake de btw? Onze btw-specialisten helpen u graag! U kunt met onze btw-specialisten contact opnemen op het telefoonnummer 088 – 298 98 98 of het e-mailadres info@btwplaza.nl.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op