1 juni 2017Collectieve uitspraak op bezwaren btw-correctie privégebruik auto

Met ingang van 1 juli 2011 is de aftrekcorrectie voor het privégebruik van de auto afgeschaft en vervangen door een heffing over het privégebruik. Deze wijziging heeft geleid tot een stroom aan bezwaarschriften (ca. 2 miljoen). De staatssecretaris heeft deze bezwaarschriften aangemerkt als massaal bezwaar. De Hoge Raad heeft op 21 april jl. in vier proefprocedures een beslissing genomen. Naar aanleiding van die arresten is op 31 mei 2017 de collectieve uitspraak gedaan (gepubliceerd op 1 juni 2017) op de aanhangige bezwaarschriften.

De collectieve uitspraak op de aanhangige bezwaren houdt in dat de bezwaren die betrekking hebben op rechtsvragen die aan de Hoge Raad zijn voorgelegd ongegrond worden verklaard. Alleen het  bezwaar tegen de toepassing van een forfaitaire btw-correctie, zoals het 2,7%-forfait (sinds 1 juli 2011) of de 12% x IB/LB-bijtelling (tot 1 juli 2011), in situaties waarin een sluitende kilometeradministratie ontbreekt, maar de btw-ondernemer stelt dat dit forfait ertoe leidt dat meer btw moet worden betaald dan de btw over de aan het privégebruik van de auto toerekenbare werkelijke uitgaven, wordt gegrond verklaard. De betreffende btw-ondernemer wordt een redelijke termijn geboden van zes weken om gegevens te verstrekken waaruit de omvang van het werkelijke privégebruik blijkt. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de bekendmaking van de beslissing op het bezwaar (1 juni 2017) waardoor deze gegevens vóór 13 juli 2017 aangeleverd moeten worden.

 Door de aanwijzing als massaal bezwaar wordt op de aanhangige bezwaarschriften middels één collectieve uitspraak beslist op alle aanhangige bezwaarschriften inzake het privégebruik van de auto voor zover deze bezwaarschriften één of meerdere gronden bevatten die in de proefprocedures aan de Hoge Raad zijn voorgelegd. Heeft de btw-ondernemer in zijn bezwaarschrift nog andere gronden aangevoerd dan moet de inspecteur voor die gronden individueel uitspraak op bezwaar doen. Het is daarom van belang om per aanhangig bezwaar na te gaan welke gronden in het bezwaarschrift zijn aangevoerd. De collectieve uitspraak op bezwaar betekent dat voor btw-ondernemers die geen sluitende kilometeradministratie hebben waaruit de omvang van het privégebruik blijkt, maar die hebben aangevoerd c.q. aanvoeren (veel aanhangige bezwaarschriften zijn nog niet gemotiveerd) dat de forfaitaire btw-correctie, zoals het 2,7%-forfait, ertoe leidt dat meer btw wordt betaald dan de btw die aan de uitgaven voor het werkelijke privégebruik zijn toe te rekenen, aan de slag moeten. Zij moeten vóór 13 juli 2017 bij de inspecteur gegevens (statistische gegevens, benadering werkelijke privégebruik door middel van een redelijke schatting etc) aanleveren die de werkelijke omvang van het privégebruik aannemelijk maken. Dit zal voor de meeste btw-ondernemers geen gemakkelijke opgave en een tijdrovende klus zijn. Het verdient daarom aanbeveling om een afweging te maken of de kosten voor het nader motiveren van het bezwaar opwegen tegen het mogelijke te behalen btw-voordeel (lees: de lagere btw-correctie voor het privégebruik). Voor meer informatie over de btw-heffing over het privégebruik van de auto zie ons memo.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op