12 juni 2015Chiropractie ook na beperking medische btw-vrijstelling per 2013 btw-vrijgesteld

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten beperkt tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren voor zover deze diensten behoren tot het BIG-deskundigengebied en onderdeel vormen van de BIG-opleiding. Door deze wetswijziging is chiropractie door een niet-BIG-beroepsbeoefenaar op grond van de Wet OB btw-belast. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft echter op 29 mei jl. geoordeeld dat dit in strijd is met het beginsel van de fiscale neutraliteit.

De feiten in de zaak zijn als volgt. Een chiropractiepraktijk heeft in het eerste kwartaal van 2013 medische diensten verricht. Hierover is btw voldaan en tegen deze voldoening is tijdig bezwaar gemaakt. De chiropraxie wordt verricht door een chiropractor die geen BIG-beroepsbeoefenaar is. De chiropractor heeft in België een universitaire opleiding in de motorische revalidatie en kinesitherapie (fysiotherapie) afgerond en in het Verenigd Koninkrijk heeft hij de universitaire opleiding tot chiropractor afgerond. De chiropractor is lid van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Chiropractie Nederland. De chiropractor beschikt over een AGB-code voor declaraties bij de zorgverzekeraars. Voor het beroep van chiropractor zijn geen regels gesteld bij of krachtens de Wet BIG. In Nederland bestaan er geen opleidingen tot chiropractor. In geschil is of de chiropractor recht heeft op teruggaaf van de op aangifte voldane btw, hetgeen belanghebbende stelt en de inspecteur betwist.

De rechtbank oordeelt dat de diensten van de chiropractor niet btw-vrijgesteld zijn op grond van de Wet OB (want geen BIG-beroepsbeoefenaar) en dat niet in geschil is dat de diensten kwalificeren als medische verzorging en dat de chiropractor voor zover het de chiropractiediensten betreft over een voldoende kwaliteitsniveau beschikt. De chiropractor, op wie de bewijslast rust, heeft gemotiveerd en onvoldoende weersproken gesteld dat 80% van het werkdomein van fysiotherapeuten (BIG-beroepsbeoefenaren) en chiropractors hetzelfde is. Daarnaast heeft de chiropractor onvoldoende weersproken aangevoerd dat patiënten naar hem worden doorverwezen door huisartsen en fysiotherapeuten en dat de kosten (deels) worden vergoed via de aanvullende zorgverzekering door zorgverzekeraars. Dit in aanmerking nemend is de rechtbank van oordeel dat de kwaliteit van de chiropractiebehandelingen door de chiropractor als gelijkwaardig moet worden aangemerkt als die van (btw-vrijgestelde) fysiotherapiebehandeling door een fysiotherapeut. Dat sprake is van een verschil in behandeltechnieken, zoals is aangevoerd door de inspecteur, staat er niet aan in de weg dat vanuit de patiënt bezien sprake is van een gelijkwaardige kwaliteit. Dit brengt de rechtbank tot de slotsom dat het onthouden van de btw-vrijstelling in strijd is met het neutraliteitsbeginsel en dat de chiropractor recht heeft op teruggaaf van de voldane btw ter zake van de chiropraxie.

Reeds bij de invoering van de beperking van de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten in 2013 is de kritiek geuit dat deze inperking in het licht van het Europese beginsel van de fiscale neutraliteit niet sluitend is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanuit meerdere beroepsorganisaties voor niet-BIG-beroepsbeoefenaren die kwalitatief goede zorg verlenen proefprocedures zijn aangespannen om de rechtmatigheid van de btw-heffing op grond van het neutraliteitsbeginsel te betwisten. Deze zaak is één van die procedures. Voor zover ons bekend is dit de eerste uitspraak van een belastingrechter over de toepassing van de btw-vrijstelling voor paramedische diensten door een niet-BIG-beroepsbeoefenaar na de wetswijziging per 1 januari 2013. Het zal overigens niet de laatste zijn. Naar onze mening valt er weinig af te dingen op deze uitspraak. Of de inspecteur hoger beroep instelt, is overigens nog niet bekend. De geanonimiseerde uitspraak is aan ons ter beschikking gesteld door de gemachtigde van de chiropractor in deze procedure, René Severens van Witlox van den Boomen, en kunt u hier downloaden. Voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten zie