11 april 2017Caravanhandelaar wist of behoorde te weten dat margeregeling niet van toepassing was

Als een wederverkoper gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten levert, kan de margeregeling van toepassing zijn. Voor toepassing van de margeregeling is vereist dat de wederverkoper het goed heeft gekocht van een particulier of een ondernemer die het goed zonder btw heeft geleverd (bijv. een andere wederverkoper). Voor meer informatie over de margeregeling zie 11.4. In een recente zaak was in geschil of een caravanhandelaar de margeregeling terecht op de wederverkoop van caravans heeft toegepast.

De feiten in deze zaak zijn als volgt. Een caravanhandelaar heeft in de periode van 2005 tot en met 2008 voor de inkoop en de verkoop van 20 caravans de margeregeling toegepast. Naar aanleiding van een boekenonderzoek is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek bleek dat de leveranciers bij wie de caravanhandelaar de caravans inkocht, opzettelijk valse facturen hebben opgemaakt waarop staat dat de margeregeling van toepassing is. Bovendien ging het om nieuwe caravans. De inspecteur heeft daarom het standpunt ingenomen dat de margeregeling onterecht is toegepast door de caravanhandelaar. Het bezwaar van de caravanhandelaar tegen de naheffingsaanslag is afwezen en ook het beroep van de caravanhandelaar bij de rechtbank is ongegrond verklaard. Voor Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of de naheffingsaanslag terecht en naar het juiste bedrag is opgelegd.

Naar het oordeel van het hof blijkt uit het door de FIOD-ECD opgestelde dossier dat er geen enkele aanwijzing is te vinden dat ook maar één van de caravans is geleverd door een particulier. Ook vanwege het feite dat het om nieuwe caravans ging, maakt dat de caravans niet onder de margeregeling kunnen worden verkocht. Op de verkoop van de caravans heeft de caravanhandelaar dus ten onrechte de margeregeling toegepast. Het Hof verwerpt het standpunt van belanghebbende dat zij niet wist en niet behoorde te weten dat de margeregeling ten onrechte werd toepast. Het handelen en nalaten kan aan de caravanhandelaar worden toegerekend. Deze is immers een ervaren caravanhandelaar en van een bezonnen, oplettende caravanhandelaar mag worden verwacht dat hij de documenten en de inkoopverklaring van iedere caravan controleert, zeker wanneer hij een gunstige fiscale regeling toepast, zoals de margeregeling. Omdat de caravans niet op naam hebben gestaan van een particulier, zijn ingekocht in het modeljaar dat in het identificatienummer is verwerkt en geen sporen van gebruik vertoonden, moest de caravanhandelaar weten of had hij behoren te weten dat de aan de voorwaarden van de margeregeling niet werd voldaan. Het hof komt tot de conclusie dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd en naar het juiste bedrag. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

 De margeregeling heeft als doel om cumulatie van btw te voorkomen. De toepassing van de margeregeling houdt in dat er btw wordt geheven over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs (de winstmarge). Een van de voorwaarden om de margeregeling te kunnen toepassen is dat de wederverkoper de gebruikte goederen zonder btw heeft gekocht. Die voorwaarde moet waarborgen dat de margeregeling alleen van toepassing is op de wederverkoop van een goed waarop reeds (niet-aftrekbare) btw drukt. Wij kunnen ons vinden in de uitspraak van het hof. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 16 oktober 2015 overwogen dat indien vaststaat dat de goederen in geen van de voorafgaande schakels zijn geleverd door een persoon die geen recht op aftrek heeft, niet wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarde voor de toepassing van de margeregeling. Wel volgt uit de jurisprudentie van het HvJ dat een naheffing niet is toegestaan als een ondernemer voor de toepassing van een regeling mocht afgaan op de aan hem verstrekte informatie, ook al bleek deze achteraf onjuist te zijn. Daarbij geldt de eis dat die ondernemer alles gedaan heeft wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat hij door de handeling die hij verricht niet betrokken raakt bij onregelmatigheden of belastingfraude (zie o.a. HvJ Teleos). In deze zaak ging het om een ervaren caravanhandelaar die kennelijk de ogen heeft gesloten voor de duidelijke signalen dat de margeregeling niet van toepassing was. In dat geval is van te beschermen goede trouw geen sprake.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op