9 oktober 2014Btw-vrijstelling Passend Onderwijs tot 1 augustus 2016

In verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat vanaf deze datum tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt. 

De vrijstelling geldt voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan, zoals omschreven in de Wet primair onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs. Ook de werkzaamheden die scholen verrichten aan het samenwerkingsverband waarin zij deelnemen zijn vrijgesteld, voor zover deze werkzaamheden voortvloeien uit de verplichtingen van het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan, eerder ook wel zorgplan genoemd, is een document waarin het samenwerkingsverband afspraken vastlegt over de wijze waarop zorgleerlingen worden opgevangen. Het ondersteuningsplan is onderdeel van de zorgstructuur binnen het samenwerkingsverband en geeft invulling aan de doelen van Passend Onderwijs, waarbij binnen het samenwerkingsverband voor elke zorgleerling een passende plaats moet zijn. 

De  vrijstelling geldt eveneens voor de detachering van personeel (zie 8.2.16.4)?, indien de terbeschikkingstelling een uitvloeisel vormt van het ondersteuningsplan. Een voorbeeld hiervan is een ondersteuningsplan waarin is vastgelegd dat er een commissie moet zijn die een toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt en afgeeft. In dat geval valt het uitlenen van deskundigen door een school aan het samenwerkingsverband waarin deze school deelneemt onder de vrijstelling. Deze maatregel heeft overigens geen gevolgen voor het ter beschikking stellen van personeel in het verleden, waarover btw is betaald. Hierop zal niet ambtshalve worden teruggekomen. 

De vrijstelling geldt niet voor cluster 1- en 2-instellingen, waarin onderwijs wordt verzorgd aan visueel gehandicapte en dove of slechthorende kinderen, en mbo-instellingen. Deze instellingen maken namelijk geen deel uit van een samenwerkingsverband. Indien dienstverlening plaatsvindt tussen twee onderwijsinstellingen, zoals bijvoorbeeld tussen een mbo-instelling en een instelling voor (voortgezet) speciaal onderwijs, dan kan mogelijk wel de onderwijsvrijstelling van toepassing zijn (zie 8.2.16.4). 

De Ministeries van Financiën en OCW zullen in de periode tot 1 augustus 2016 de btw-gevolgen van de werkzaamheden van scholen en samenwerkingsverbanden in verband met de Wet Passend Onderwijs beschrijven. Hiermee kunnen zij op termijn duidelijkheid verstrekken over de btw-situatie vanaf 1 augustus 2016.

Het document met vragen en antwoorden over de btw-vrijstelling voor Passend Onderwijs kunt u hier downloaden. Indien u concrete vragen heeft over de toepassing van de vrijstelling, dan kunt u contact opnemen met BTW-PLAZA via 088 – 298 98 98 of info@btwplaza.nl.?

 

 

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op