4 september 2015Btw verschuldigd in tijdvakken waarop betalingen adviesabonnement betrekking hebben

In de zaak Asparuhovo Lake Investment Company OOD (hierna: ALIC) gaat het om de in Bulgarije gevestigde gelijknamige onderneming die op 1 augustus 2011 abonnementsovereenkomsten heeft gesloten voor adviesdiensten met vier andere vennootschappen. De vier adviesvennootschappen waren alle vertegenwoordigd door dezelfde persoon. Per 5 maart 2012 zijn de abonnementen beëindigd. In de overeenkomsten verplichtten de dienstverleners zich om:

  • elke werkdag van negen tot zes uur en, indien nodig, ook buiten kantooruren en op zon- en feestdagen, beschikbaar te houden voor ALIC, voor adviezen, vergaderingen en verplichtingen;
  • in voorkomend geval, wanneer dit nodig is, de fysieke aanwezigheid, ook buiten kantooruren en op zon- en feestdagen, te waarborgen van een deskundige persoon bij ALIC en/of van een derde die in contact staat met ALIC;
  • de nodige documentatie en informatie te verwerven en uit te wisselen tussen de partijen, met het oog op een zo volledig en efficiënt mogelijke bescherming van de belangen van ALIC;
  • tijdig voor consultatie, overleg en ondertekening, alle benodigde documenten te verstrekken met betrekking tot de bescherming van zijn belangen.

De dienstverleners hebben verklaard geen soortgelijke overeenkomsten te hebben gesloten met derden wier belangen tegengesteld zijn aan die van ALIC en/of die rechtstreeks concurreren met ALIC. Zij hebben zich er tevens verbonden om af te zien van het sluiten van dergelijke overeenkomsten. Als tegenprestatie betaalt ALIC een wekelijkse vergoeding. De dienstverleners hebben aan ALIC btw in rekening gebracht en ALIC heeft deze btw in aftrek gebracht.

Naar aanleiding van een fiscale controle met betrekking tot de periode augustus t/m oktober 2011 heeft de Bulgaarse fiscus het standpunt ingenomen dat de aan ALIC in rekening gebrachte btw niet aftrekbaar is, omdat geen enkel bewijs is geleverd voor de soort, omvang en aard van de daadwerkelijke verrichte diensten, en dat met name geen documenten uit de eerste hand waren verstrekt m.b.t. het aantal gewerkte uren, en geen informatie was verstrekt over de wijze waarop de prijzen van de diensten waren vastgesteld. Na afwijzing van het bezwaar tegen de naheffingsaanslag, wordt ALIC ook door de rechter in eerste aanleg in het ongelijk gesteld. De hoger beroepsrechter besluit echter om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ teneinde te vernemen of in onderhavige situatie sprake is van een belast(bar)e dienst en, zo ja, wanneer hierover btw verschuldigd is.

Het HvJ is van oordeel dat het begrip dienst in art. 24, lid 1 btw-richtlijn ook abonnementsovereenkomsten omvat voor het verstrekken van adviesdiensten aan een onderneming, in het kader waarvan de dienstverrichter zich ter beschikking heeft gesteld van de opdrachtgever tijdens de duur van de overeenkomst. Wel zal de verwijzende rechter de realiteit van een dergelijke overeenkomst moeten verifiëren. Op grond van art. 64, lid 1 btw-richtlijn worden (doorlopende) diensten geacht te zijn verricht bij het verstrijken van de periode waarop de afrekeningen op betalingen betrekking hebben. Het HvJ is daarom van oordeel dat onderhavige dienst geacht wordt te zijn verricht tijdens de periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht of de dienstverlener tijdens die periode al dan niet daadwerkelijk adviezen heeft verstrekt.

De uitkomst in deze zaak is naar onze mening geen verrassing. Uit de arresten “Kennemer Golf & Country Club” als “Le Rayon d‘Or” van het HvJ bleek reeds dat ook een overeengekomen permanente dienstverrichting tegen een forfaitaire vergoeding een belastbare dienst kan zijn. In dit arrest herhaalt het HvJ dat. In het licht van deze jurisprudentie kan overigens wel betwijfeld worden of de staatssecretaris terecht het standpunt inneemt dat het wettelijk geregelde onderwijs dat een onderwijsinstelling aan leerlingen geeft in ruil voor een jaarlijkse overheidssubsidie niet belastbaar is.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op