25 juni 2013Btw-verleggingsregeling ook van toepassing in vrijwillige faillissementsprocedure

In 2010 is de Spaanse vennootschap Promociones y Construcciones insolvent verklaard en is zij op basis van vrijwilligheid een faillissementsprocedure aangegaan. In de loop van deze faillissementsprocedure deed zich de mogelijkheid voor om twee aan de vennootschap toebehorende onroerende goederen te verkopen. De vennootschap heeft daarom in 2012, na een gunstig advies van de curator en met instemming van de koper, verzocht om een machtiging tot verkoop. De Spaanse rechtbank heeft de verkoop vervolgens toegestaan, omdat deze gunstig was voor de schuldeisers van de vennootschap. De verkoop van de goederen, een belastbaar feit voor de btw, heeft vervolgens plaatsgevonden. In geschil is wie de btw met betrekking tot de verkoop van de onroerende goederen moet voldoen. 

Op grond van de btw-richtlijn kunnen de lidstaten bepalen dat de persoon voor wie de levering van een onroerend goed wordt verricht, dat in een openbare verkoop op grond van een executoriale titel door de executieschuldenaar wordt verkocht, gehouden is tot voldoening van de btw. De vraag is of deze verleggingsregeling ook van toepassing is in het geval van een vrijwillige faillissementsprocedure. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat bovengenoemde verleggingsregeling van toepassing is op de verkoop van een onroerend goed door een executieschuldenaar in het kader van elke insolventieprocedure, ongeacht of die procedure al dan niet de aard van een liquidatie heeft, voor zover die verkoop noodzakelijk is voor de betaling van de schuldeisers of het herstel van de economische beroepsactiviteit van de schuldenaar. De verleggingsregeling is daarom ook van toepassing in het kader van een insolventieprocedure die plaatsvindt vóór de liquidatieprocedure. 

Zie 6.2.3 voor meer informatie over de verleggingsregeling bij executie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op