5 september 2014Btw-teruggaaf wegens wanbetaling huurkoper en wederverkoop teruggenomen auto onbelast

In het Verenigd Koninkrijk gold de goedkeuring dat bij minnelijke ontbinding van een huurkoopovereenkomst voor een auto die werd doorverkocht, de vergoeding voor de huurkoop van de auto werd verminderd met de vergoeding voor de doorverkoop van de auto. Tot aan de uitspraak van de High Court of Justice in de GMAC-procedure in 2004 was door de Engelse fiscus niet aanvaard dat deze regeling ook gold wanneer als gevolg van onvermogen van de huurkoper de auto werd teruggenomen en openbaar wederverkocht. Sinds die uitspraak in de GMAC-procedure is de goedkeuring ook van toepassing wanneer als gevolg van wanprestatie van de huurkoper de auto door GMAC openbaar wordt wederverkocht. Bovendien heeft de High Court of Justice geoordeeld dat GMAC op grond van een andere goedkeuring, de ‘Cars Order’, geen btw hoeft te voldoen over de openbare wederverkoop van de auto. Hierdoor is GMAC minder btw verschuldigd dan in het geval de Zesde Richtlijn (nu: btw-richtlijn) correct zou zijn omgezet. Vervolgens heeft GMAC een nieuwe procedure aangespannen en op grond van het unierecht verzocht om teruggaaf van de btw over het deel van de vergoeding die door de wanpresterende huurkoper onbetaald is gebleven. Het Upper Tribunal heeft in hoger beroep het HvJ prejudiciële vragen gesteld.

Het HvJ oordeelt in deze zaak dat het feit dat de openbare wederverkoop van de auto op grond van nationaal recht niet belast is met btw er niet toe kan leiden dat GMAC het recht verliest op teruggaaf van btw voor het gedeelte van de vergoeding dat onbetaald is gebleven ex art. 11, C, lid 1, eerste alinea Zesde Richtlijn (nu: art. 90 btw-richtlijn). De vergoeding die door een derde in het kader van een andere handeling (de openbare wederverkoop van de teruggenomen auto) is betaald, is niet van invloed op het recht dat GMAC heeft om zich op voormelde richtlijnbepaling te beroepen. Het staat aan de nationale rechter om na te gaan of er door het selectief beroep op het unierecht sprake is van misbruik van recht. In dit kader wijst het HvJ erop dat het btw-voordeel dat in strijd is met het unierecht uitsluitend voortvloeit uit de toepassing van het nationale recht. Bovendien heeft een belastingplichtige het recht om zijn activiteit zodanig te structureren dat de omvang van zijn belastingschuld beperkt blijft.

Uit de overwegingen van het HvJ kan worden afgeleid dat het btw-voordeel dat uitsluitend ontstaat door goedkeuringen in nationaal beleid m.b.t. de openbare wederverkoop van de auto (hetgeen een andere transactie is dan de huurkoop van de auto) geen misbruik van unierecht oplevert. Voor meer informatie over misbruik van recht zie 13.??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op