29 oktober 2018Btw op huisvestigingskosten buitenlandse uitzendkrachten niet aftrekbaar

Aftrek van voorbelasting is niet mogelijk als de door de ondernemer aangeschafte goederen en diensten worden gebruikt om te voorzien in persoonlijke behoeften van zijn werknemer, op grond van het BUA. Het gaat daarbij onder andere om het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvesting, uitkeren van loon in natura, geven van gelegenheid tot sport, ontspanning of privé-vervoer, dan wel voor andere persoonlijke doeleinden van het personeel.

Feiten

Een uitzendbureau stelt met name buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking aan opdrachtgevers. Deze buitenlandse uitzendkrachten zijn voornamelijk werkzaam in de gevelbouw en in mindere mate in de afbouw, het schildersbedrijf, de installatietechniek en de scheepsbouw. Het uitzendbureau regelt voor deze buitenlandse uitzendkrachten een verblijfplaats in de nabijheid van hun werkplaats. Het gaat daarbij om hotels, pensions en vakantiewoningen. De uitzendkrachten betalen hiervoor geen vergoeding. In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat uitzendkrachten slechts het recht hebben, en zijn verplicht de woonruimte te bewonen, zolang de arbeidsovereenkomst van kracht is. De woonruimte wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast is bepaald dat indien de overeenkomst eindigt, ongeacht de reden van beëindiging, de werknemer de woonruimte binnen 2 dagen dient te verlaten.

De uitzendkrachten werken meestal twee weken tot zes maanden per opdracht en zij werken niet langer dan tweeëneenhalf jaar voor het uitzendbureau. De uitzendkrachten verblijven vrijwel nooit langer dan zes maanden op dezelfde plaats. De uitzendkrachten blijven ingeschreven staan in hun woonplaats in het land waar zij vandaan komen. Gezinsleden van de buitenlandse uitzendkrachten blijven achter in het land van herkomst. De buitenlandse uitzendkrachten kunnen de in art. 7 van de uitzendovereenkomst genoemde woonruimte weigeren. De buitenlandse uitzendkrachten krijgen dan geen vergoeding voor andere woonruimte.

In geschil is of de voorbelasting met betrekking tot het ter beschikking stellen van de verblijfsplaatsen/woonruimtes aan de buitenlandse uitzendkrachten bij het uitzendbureau voor aftrek in aanmerking komt. Hierbij is specifiek in het geschil of het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1969 (hierna: BUA) van toepassing is. De rechtbank heeft geoordeeld dat de btw op de huisvestigingskosten niet aftrekbaar is.

Hof

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het ter beschikking stellen van woonruimte aan de buitenlandse uitzendkrachten naar zijn aard, en mede gelet op de lange duur ervan, naast het bevredigen van de behoeften van de ondernemer, juist bij uitstek ook ziet op de bevrediging van de behoeften de buitenlandse uitzendkrachten, die zonder dergelijke woonruimte niet bereid zijn naar Nederland te komen om alhier te werken. Het uitzendbureau verzorgt daarbij gedurende de gehele uitzendtermijn, met een maximum van tweeëneenhalf jaar, dergelijk verblijf voor de uitzendkrachten. Dit brengt met zich dat voldaan wordt aan het vereiste van art. 16, lid 1, Wet OB, te weten dat ook behoeften van anderen dan de ondernemer worden bevredigd. Alsdan kan uitsluiting van aftrek van btw op grond van het BUA volgens het hof aan de orde zijn.

Het hof stelt dat het ter beschikking stellen van een verblijfplaats aan buitenlandse uitzendkrachten, die op grond van een uitzendovereenkomst voor een periode van maximaal tweeëneenhalf jaar naar Nederland komen en in Nederland dan verblijven op één of meerdere locaties in door het uitzendbureau geregelde woonruimte, valt onder de in art. 1, onderdeel c BUA genoemd categorie ‘het aan het personeel van de ondernemer verlenen van huisvestiging’. Het hof stelt voorop dat het begrip ‘huisvestiging’ geen Unierechtelijk begrip is. Het hof verwijst naar de term huisvestiging in de Van Dale: ‘het geven van onderdak’. Het hof merkt daarbij op dat huisvestiging breder is dan de woonplaats van een persoon en dat huisvestiging naar haar aard een privé-element in zich draagt.

Uit eerdere arresten van de Hoge Raad (HR 1 november 1989, nr. 25755 en HR 25 maart 1998, nr. 33096) volgt volgens het hof dat de Hoge Raad de Fillibeck-criteria van toepassing acht op alle categorieën van art. 1, lid 1, onderdeel c BUA. De uitsluiting van aftrek is dan niet van toepassing indien een bijzondere omstandigheid het uitzendbureau dwingt tot het voor haar rekening verzorgen van huisvestigingsdiensten. De bewijslast dat van dergelijk bijzondere omstandigheden sprake is, ligt bij het uitzendbureau.

Het hof is van oordeel dat het uitzendbureau niet in haar bewijslast is geslaagd dat sprake is van bijzondere omstandigheden die maken dat het uitzendbureau genoodzaakt is de huisvestiging van de buitenlandse werknemers voor haar rekening te verzorgen. De buitenlandse werknemers van het uitzendbureau kiezen zelf voor werk bij het uitzendbureau en hebben daarbij de keus om al dan niet voor door het uitzendbureau geregelde huisvestiging te kiezen. Weliswaar heeft het uitzendbureau gesteld dat dit op zichzelf al maakt dat huisvestiging geregeld en betaald moeten worden om aan deze arbeidskrachten te kunnen komen, maar het uitzendbureau heeft dit niet aannemelijk gemaakt. Hierbij is van belang dat het uitzendbureau niet heeft betwist dat er ook niet specialistische arbeidskrachten voor de bouw uit het buitenland naar Nederland komen zonder dat huisvestiging voor hen is geregeld en wordt betaald. Ook bij expats en buitenlandse studenten komt het veelvuldig voor dat voor deze groepen huisvestiging wordt geregeld, terwijl deze groepen de kosten daarvan vaak zelf dragen. Het hof komt tot de conclusie dat de btw op de huisvestigingskosten niet voor aftrek in aanmerking komt voor het uitzendbureau.

In het Fillibeck-arrest heeft het HvJ – kort gezegd – geoordeeld dat een heffing over het privégebruik niet aan de orde is indien de uitgaven voor de diensten aan het personeel primair in het belang van de onderneming zijn gedaan en het persoonlijk voordeel van het personeel daaraan ondergeschikt is. Hoewel dit arrest betrekking heeft op de heffing over het privégebruik, heeft de Hoge Raad dit arrest op analogische wijze toegepast op aftrekuitsluitingen voor personeelsverstrekkingen in het BUA. Het hof bevestigt dit nogmaals en oordeelt dat de Hoge Raad de Fillibeck-criteria van toepassing acht op alle categorieën van art 1, lid 1, onderdeel c BUA. De bewijslast dat van dergelijke omstandigheden sprake is, ligt bij belanghebbende. Het uitzendbureau is daar in deze casus echter niet in geslaagd. Wij merken op dat wanneer de feiten en omstandigheden anders liggen in eenzelfde soort casus (huisvestiging buitenlandse uitzendkrachten) tot een ander oordeel kan worden gekomen. Voor meer informatie over het BUA verwijzen wij jullie naar paragraaf 10.3.4. van het handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op