18 oktober 2013Btw-ondernemerschap en optiemogelijkheid verhuur deel woning

Eenieder die zelfstandig en duurzaam economische activiteiten verricht is btw-ondernemer. De exploitatie van een vermogensbestanddeel om er duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, zoals de verhuur van onroerend goed, is een voorbeeld van een activiteit die als zij zelfstandig wordt verricht btw-ondernemerschap oplevert. De Hoge Raad besliste op 23 december 1998 dat de directeur-grootaandeelhouder die (naast zijn salaris) een aparte vergoeding ontvangt voor het gebruik van de werkkamer in zijn woning in het kader van zijn werkzaamheden als personeel van de B.V., geen btw-ondernemer is, omdat deze activiteit in het kader van de werkgever-werknemerrelatie wordt verricht.

De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2013 in twee arresten beslist dat de verhuur van een kantoorruimte in de woning en een garage respectievelijk de verhuur van in het souterain van de woning gelegen kantoorruimte en archiefruimte door een dga en zijn echtgenote aan de B.V. van de dga een economische activiteit is. Dit betekent dat de dga’s met hun echtgenote als btw-ondernemer beschouwd moeten worden. Volgens de Hoge Raad verschilt deze situatie met die in zijn arrest van 23 december 1998. Waarin het relevante verschil is gelegen maakt de Hoge Raad niet duidelijk, maar uit een feitenvergelijking van de feiten leiden wij af dat het verschil is gelegen in de vraag wie verhuurt. Verhuurt de dga samen met zijn echtgenote of partner de ruimten in de woning aan zijn B.V. dan ontstaat btw-ondernemerschap voor dit samenwerkingsverband, maar verhuurt alleen de dga deze ruimten in de woning aan zijn B.V. dan is hij hiervoor geen btw-ondernemer. Het is naar onze mening de vraag of dit onderscheid juist is. In de btw is immers niet de persoon van de verhuurder bepalend, maar de activiteit die de verhuurder verricht. De Hoge Raad is kennelijk een ander oordeel toegedaan.

Als eenmaal vaststaat dat de dga en zijn echtgenote of partner voor de verhuur van een of meerdere ruimten in de woning aan de B.V. van de dga btw-ondernemer is dan rijst de vraag of ter zake van deze verhuur geopteerd kan worden voor btw-belaste verhuur. In het op 30 september jl. gepubliceerde onroerend goedbesluit, waarin het btw-beleid inzake de levering en verhuur van onroerend goed is opgenomen, staat dat een werkkamer in een woning die niet beschikt over een zelfstandige (in- of uitpandige) toegang en een pantry geen zelfstandig te gebruiken onroerende goederen zijn. Dit betekent dat voor de levering en verhuur van deze ruimten niet geopteerd kan worden voor btw-heffing. Niettemin geldt er een goedkeuring voor ruimten die strikt genomen niet zelfstandig zijn, maar die economisch gezien wel zelfstandig te gebruiken zijn, zoals een unit in een kantoorpand of een bedrijfsverzamelgebouw die via flexibele wanden is begrensd. Om onbedoeld gebruik te voorkomen zijn de (werk)kamer(s) in de woning en de pantry door de staatssecretaris van deze goedkeuring uitgesloten.

In één van de op 4 oktober jl. gewezen arresten gaat de Hoge Raad ook in op het standpunt van de inspecteur dat voor de verhuur van een onzelfstandig gedeelte van de woning niet geopteerd kan worden voor belaste verhuur. Dit standpunt is conform het voormelde beleid van de staatssecretaris. Het Hoge Raad is daar kort over: op grond van art. 11, lid 1, onderdeel b, 5° Wet OB 1968 is het mogelijk om voor een gedeelte van een onroerend goed te opteren voor btw-belaste verhuur. Hiermee zet de Hoge Raad een streep door voormeld beleid in het onroerend goedbesluit. Dit betekent dat btw-belaste verhuur van onzelfstandige ruimten aan een gelieerde onderneming (de B.V. van de dga, de maatschap/v.o.f. van de maat/firmant) nog steeds mogelijk is met een gedeeltelijke btw-aftrek van de woning als gevolg. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de Hoge Raad dit in het geval van de dga slechts toe lijkt te staan indien de dga de verhuuractiviteit samen met een ander, zoals de echtgenoot/echtgenote of partner ontplooit.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben neemt u dan telefonisch contact op met onze btw-adviseurs op 088-2989898 of per mail via: info@btwplaza.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op