15 september 2015Btw-maatregelen Belastingplan 2016

Het Belastingplan 2016 is vanmiddag gepubliceerd. Net als vorige jaren bestaat het belastingplan uit verschillende wetten met tal van fiscale maatregelen. BTW-PLAZA zet de btw-maatregelen in het Belastingplan 2016 voor u op een rij. 

Beperking 6%-tarief levering geneesmiddelen

De levering van geneesmiddelen is belast met 6% btw. Om te voorkomen dat ‘grensgevallen’, zoals spierbalsem en littekengel, onder het 6%-tarief vallen, is voorgesteld om het 6%-tarief vanaf 1 januari 2016 uitsluitend toe te passen op ‘echte’ geneesmiddelen waarvoor een handelsvergunning als bedoeld in art. 40, lid 1 Geneesmiddelenwet is afgegeven dan wel geneesmiddelen als bedoeld in art. 40, lid 3, onderdelen a t/m g Geneesmiddelenwet (lees: geneesmiddelen waarvoor een vrijstelling van een handelsvergunning geldt). Deze maatregel kan niet los worden gezien van de procedures over de reikwijdte van het begrip ‘geneesmiddel’ In Tabel I, post a.6 behorende bij de Wet OB.

Beperking 6%-tarief levering pootgoed en land- en tuinbouwzaden

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat de levering van growkits en de kweekvloeistof voor paddo’s belast zijn met 6% btw. Het kabinet acht het onwenselijk om op deze genotsmiddelen het 6%-tarief toe te passen en stelt voor om aan Tabel I een algemene aantekening toe te voegen op grond waarvan het 6%-tarief per 1 januari a.s. niet meer van toepassing is op de levering van pootgoed en land- en tuinbouwzaden waaruit planten of vruchtlichamen van schimmels voorkomen, die zijn opgenomen in lijst I of lijst II behorende bij de Opiumwet. De wijziging heeft een ruime werking en ziet niet alleen op de levering van growkits en de kweekvloeistof voor paddo’s.

Boete niet (tijdige) melding telecommunicatie-, omroep en elektronische diensten

Op grond van art. 40, lid 1 Wet OB kan een boete worden opgelegd voor het niet (tijdig) indienen van een melding “elektronische diensten”. De naam van die melding is per 1 januari 2015 gewijzigd in de “melding telecommunicatiediensten, omroepdiensten of elektronische diensten” vanwege de wijziging van de plaats-van-dienst-regels voor telecommunicatie-, omroep en elektronische diensten aan consumenten binnen de EU. De redactie van art. 40 Wet OB is hiermee in overeenstemming gebracht.

Prejudiciële vraag aan de Hoge Raad

Een belangrijke voorstel van procesrechtelijke aard willen wij niet ongenoemd laten. Dit betreft de introductie van de prejudiciële vraag aan de Hoge Raad. Hierdoor wordt het mogelijk dat ‘lagere’ rechters (op verzoek of ambtshalve) een rechtsvraag kunnen voorleggen aan de Hoge Raad. Het is in deze prejudiciële procedure mogelijk dat de Hoge Raad ook derden, zoals partijen in procedures met een vergelijkbare rechtsvraag of deskundigen, in de gelegenheid stelt om zich uit te laten over de betreffende rechtsvraag. Voor de prejudiciële procedure geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging (door een advocaat). Dit betekent dat de belanghebbende zelf of zijn gemachtigde (een belastingadviseur bijv.) de zaak schriftelijk of mondeling mag toelichten.

De maatregelen ter beperking van het 6%-tarief tot ‘echte’ geneesmiddelen en het uitsluiten van genotsmiddelen zijn maatregelen die anticiperen op reeds gewezen dan wel mogelijke rechterlijke beslissingen die de staatssecretaris onwenselijk acht. Het uitsluiten van genotsmiddelen, zoals growkits en kweekvloeistoffen voor paddo’s, van het 6%-tarief zal op weinig weerstand stuiten. Ten aanzien van de eerste btw-maatregel rijst de vraag of het onderscheid op basis van de Geneesmiddelenwet te allen tijde bepalend is voor de toepasselijkheid van het 6%-tarief. Hoewel de EU-lidstaten op het gebied van de verlaagde btw-tarieven veel vrijheid hebben om bepaalde goederen of diensten uit te sluiten, dient ook hier rekening gehouden te worden met het beginsel van de fiscale neutraliteit dat eist dat vanuit het oogpunt van de modale consument vergelijkbare producten delen in hetzelfde fiscale lot. De toekomst zal moeten uitwijzen of het aansluiten bij de Geneesmiddelenwet het beginsel van de fiscale neutraliteit voldoende respecteert. De introductie van de mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciële aan de Hoge Raad, die het civiele recht reeds kent en in de fiscale literatuur meermaals is bepleit, is naar onze mening toe te juichen. De verwachting is namelijk dat hierdoor rechtsvragen sneller (kunnen) worden beantwoord.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op