4 juli 2014Btw-koepelvrijstelling voor pensioenadministratie per 2015 afgeschaft

Diensten door samenwerkingsverbanden van vrijgesteld presterende ondernemers aan hun leden zijn onder voorwaarden btw-vrijgesteld. In Nederland maken pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars) gebruik van de btw-koepelvrijstelling met betrekking tot pensioenadministratiediensten. Volgens de Wet OB en de btw-richtlijn kan deze btw-vrijstelling niet worden toegepast bij (ernstige) concurrentieverstoringen.

Volgens staatssecretaris Wiebes is in de praktijk gebleken dat de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoerders concurrentieverstorend werkt. Bepaalde (commerciële) aanbieders van pensioenadministratiediensten kunnen namelijk niet delen in de btw-koepelvrijstelling, omdat zij geen deel uit kunnen maken van een samenwerkingsverband. Hierdoor moeten deze aanbieders 21% btw in rekening brengen over de verleende pensioenadministratiediensten. Deze btw kan door de afnemers niet in aftrek worden gebracht, hetgeen voor de afnemer kostprijsverhogend werkt. De staatssecretaris heeft daarom besloten om de werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie met ingang van 1 januari 2015 uit te sluiten van de btw-koepelvrijstelling.

De uitgesloten werkzaamheden van de btw-koepelvrijstelling zien op de fondsspecifieke deelnemers-administratie (waarin zowel de huidige als de gewezen deelnemers zijn opgenomen) en de werkgeversadministratie. Bij deze werkzaamheden gaat het om de financiële administratie, het beheer van gegevens en aanspraken, het vaststellen en innen van premies en het vaststellen en uitbetalen van pensioenen. Daarnaast vallen onder de uitgesloten werkzaamheden de activiteiten die rechtstreeks verband houden met genoemde administraties, zoals het opstellen van rapportages aan externe toezichthouders en het voldoen aan de door de toezichthouder opgelegde verplichtingen met betrekking tot (ex-)deelnemers als ook het (desgevraagd) aanleveren van deelnemersgegevens aan maatschappelijk relevante instellingen, zoals de Stichting Pensioenregister en het CBS.

De uitsluiting van werkzaamheden met betrekking tot de pensioenadministratie van de btw-koepelvrijstelling lijkt voornamelijk te zijn ingegeven door de wens om het pensioenakkoord financieel rond te krijgen. De uitsluiting van deze werkzaamheden levert de schatkist namelijk jaarlijks 110 miljoen euro op. Dat de btw-vrijstelling voor pensioenadministratiewerkzaamheden leidt tot (ernstige) concurrentieverstoringen is wel gesteld, maar niet nader onderbouwd. Bovendien is het onzes inziens maar de vraag of deze uitsluiting in overeenstemming is met het unierecht. Het ligt in de lijn der verwachting dat over deze btw-maatregel vanaf 2015 geprocedeerd zal gaan worden. Voor meer informatie over de btw-koepelvrijstelling zie 8.2.12.?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op