4 mei 2018Btw-identificatienummer partij B in andere lidstaat dan vertrek volstaat voor vereenvoudigde ABC-regeling

Het HvJ heeft geoordeeld dat de vereenvoudigde ABC-regeling mag worden toegepast als partij B een btw-nummer heeft in een andere lidstaat dan vertrek van de goederen, maar voor de intracommunautaire verwerving zijn btw-nummer gebruikt in een andere lidstaat.

Feiten

Firma Hans Bühler is in Duitsland gevestigd en exploiteert een productie- en handelsonderneming. De firma heeft een btw-nummer in Duitsland, maar ook in Oostenrijk. De firma koopt goederen in van Duitse leveranciers waarbij zij haar Oostenrijkse btw-nummer verstrekt en verkoopt deze goederen vervolgens door aan een afnemer in Tsjechië. De goederen werden rechtstreeks door de leverancier in Duitsland naar de afnemer in Tsjechië verzonden. Op de facturen werd vermeld dat het om ‘intracommunautaire driehoekstransacties’ ging. Op 8 februari 2013 heeft de firma de Oostenrijkse Opgaaf ICP ingediend voor de periode van oktober 2012 tot en met januari 2013, maar werd in het vakje ‘driehoekstransacties’ niets ingevuld. Op 10 april 2013 zijn deze lijsten verbeterd en zijn ook de Opgaaf ICP van de maanden februari en maart 2013 ingediend. De Oostenrijkse fiscus was van mening dat sprake was van mislukte driehoekstransacties aangezien de firma niet aan haar bijzondere aangifteverplichtingen had voldaan en niet had aangetoond dat de afnemer in Tsjechië btw heeft afgedragen. Om die reden heft de Oostenrijkse fiscus de btw na over de intracommunautaire verwerving van de firma in Oostenrijk. De firma heeft na afwijzing van haar bezwaar beroep ingesteld bij de hoogste bestuursrechter in Oostenrijk. Deze heeft prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ over de voorwaarden van de vereenvoudigde ABC-regeling.

Hof van Justitie

Het HvJ gaat in op de materiële voorwaarden van de vereenvoudigde ABC-regeling. Zo mag partij B die de goederen intracommunautair verwerft niet in de lidstaat van bestemming zijn gevestigd, maar wel een btw-nummer in een andere lidstaat hebben. Daarbij moet de intracommunautaire verwerving door partij B worden verricht met het oog op de daaropvolgende levering in de lidstaat van aankomst. Tenslotte moeten de goederen rechtstreeks vanuit een andere lidstaat dan de lidstaat waar partij B een btw-nummer heeft worden verzonden of vervoerd naar de uiteindelijke afnemer. Hieruit volgt dat wanneer een afnemer (partij B) in meerdere lidstaten een btw-nummer heeft, enkel het btw-nummer waaronder hij de intracommunautaire verwerving heeft verricht, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of aan de materiele voorwaarden van de vereenvoudigde ABC-regeling wordt voldaan. Het HvJ oordeelt dat partij B voldoet aan de materiële voorwaarden van de vereenvoudigde ABC-regeling als hij voor de intracommunautaire verwervingen het btw-nummer in een andere lidstaat (Oostenrijk) gebruikt. Dat hij in de lidstaat van vertrek van de goederen (Duitsland) is gevestigd en daar ook over een btw-nummer beschikt, maakt dat niet anders. Daarnaast geeft het HvJ aan dat het niet tijdig indienen van de Oostenrijkse Opgaaf ICP slechts een formele voorwaarde betreft. Het niet voldoen aan de formele voorwaarden kan er niet toe leiden dat niet meer aan de materiële voorwaarden wordt voldaan. Dit is alleen anders als sprake is van opzettelijk deelname aan belastingfraude of wanneer het niet naleven van de formele voorwaarde ertoe leidt dat niet meer bewezen kan worden dat aan de materiële voorwaarden is voldaan. Op basis hiervan kan de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling niet aan de firma (partij B) worden tegengeworpen.

Voor het toepassen van de ABC-regeling werd voorheen altijd als strikte voorwaarde gesteld dat het moet gaan om drie ondernemers die in drie verschillende lidstaten moeten zijn gevestigd en/of daar een btw-nummer hebben. Deze uitspraak van het HvJ verruimt als het ware dit criterium. Het gevolg voor de praktijk is dat in een geval een ondernemer in verschillende lidstaten over een btw-nummer beschikt, hij zelf kan kiezen welk btw-nummer hij gebruikt in het kader van ABC-transacties, zolang hij maar geen btw-nummer heeft/gebruikt in de lidstaat van de aankomst van de goederen. Het voordeel voor dergelijke ondernemingen is dan dat geen btw-registratie (meer) nodig is in de lidstaat van aankomst. Gelet op de materiële voorwaarden is het terecht dat partij B hier de vereenvoudigde ABC-regeling kan toepassen, maar of dit gevolg ook gewenst is?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op